Opieka dzienna

slajd3

OPIEKA DZIENNA - DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA

- z możliwością całodobowego pobytu

Materiały do pobrania:

1. Regulamin świadczenia opieki dziennej w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA” - pobierz.
2. Zgoda na objęcie opieką dzienną - pobierz.
3. Wzór umowy na objęcie opieka dzienną - pobierz.
4. Ankieta satysfakcji osoby korzystającej z opieki dziennej i jej rodziny - pobierz.

 

I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1. Opieka dzienna (Dzienny Ośrodek Wsparcia) utworzona została do realizacji zadań profilaktycznych, aktywizujących, terapeutycznych i opiekuńczych z możliwością całodobowego pobytu osobom pełnoletnim, wymagającym pomocy osoby drugiej.
2. Opieka świadczona jest osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, emerytom, rencistom.
3. Opiekę sprawuje zespół: pielęgniarki, opiekunowie, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, psycholog, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i inni specjaliści w razie potrzeby.
4. Celem głównym jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkałych w środowisku lokalnym w utrzymaniu możliwie najlepszego stanu zdrowia, sprawności psychoruchowej i aktywności.
5. Celami szczegółowymi są:

1) utrzymanie lub przywrócenie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i aktywności społecznej;
2) wsparcie rodzin przez pomoc w zakresie opieki nad bliską niesamodzielną osobą;
3) poprawa dostępności do usług zdrowotnych przez realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej długoterminowej.

6. Opieka trwa przez dziewięć godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7:00 do 16:00 oraz w razie potrzeby całodobowo przez 24 godziny, przez wszystkie dni tygodnia.
7. W ramach świadczonych usług są realizowane:

a) zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne
b) opieka pielęgniarska profilaktyczna
c) nauka i doradztwo w pokonywaniu wszelkich barier i trudności związanych z opieką;
d) wyżywienie;
e) wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do opieki domowej;
f) opiekę całodobową w razie potrzeby, świadczoną przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „DAR SERCA” w Czerninie

g) kontakt z lekarzem, psychologiem, prawnikiem w razie potrzeby,

h) edukację zdrowotną uczestników i członków ich rodzin, w tym przygotowanie do samoopieki w warunkach domowych. 

i) pranie rzeczy osobistych w razie potrzeby

Realizowane zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne to głównie:
1) usprawnianie ogólne przez: ćwiczenia ruchowe grupowe i indywidualne w sali rehabilitacyjnej i w terenie
2) gimnastyka oddechowa
3) spacery
4) zajęcia rekreacyjne Nornic - Walking
5) gry ruchowe, np.: gra w bule, tenis stołowy
6) gry planszowe, np.: szachy, warcaby
7) terapia zajęciowej przez:

a) prace manualne
b) zajęcia kulinarne
c) muzykoterapię czynną i bierną
d) biblioterapię
e) zajęcia kulturalne i edukacyjne, w tym:

- spotkania z okazji imienin lub urodzin uczestników
- spotkania edukacyjne, np.: spotkania z lekarzem, pielęgniarką,
prawnikiem, pracownikiem opieki społecznej, ZUS, ludźmi kultury
- inne spotkania towarzyskie, w tym pikniki, spotkania okazjonalne
- udział w festynach, dożynkach i innych imprezach organizowanych w
środowisku lokalnym
- oglądanie filmów, koncertów, wystaw
- współorganizowanie i udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób ciężko chorych w ramach działalności Stowarzyszenia „DAR SERCA”, jak: Akcja „Pola Nadziei” i Koncert charytatywny

II. OGÓLNE ZASADY OBJĘCIA OPIEKĄ:


1. Do Dziennego Ośrodka Wsparcia kierowane są osoby w oparciu o ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ustawę o pomocy społecznej oraz inne przepisy. Wówczas opieka jest refundowana.
2. Z opieki w Ośrodku mogą korzystać osoby prywatnie – za odpłatnością.
3. Opieka realizowana jest w oparciu o umowę cywilno-prawną pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” a płatnikiem, określającą formy wsparcia, czas opieki, płatność za opiekę i inne.
4. Każdy Gość ma określony indywidualny plan opieki, którego jest współautorem.
5. Opieka odbywa się w rodzinnej atmosferze z zachowaniem wszelkich zasad współżycia.

Osobami odpowiedzialna za realizację opieki i wykonujące zadania są:

Anna Lewandowska – pielęgniarka , V-ce Prezes Stowarzyszenia, ponad 40- letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

 Patrycja Nalepa – technik terapii zajęciowe, kilkuletnie doświadczenie zawodowe,

Tycjan Lukas - Technik masażysta,  z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym,

Grzegorz Rutkowski – mgr fizjoterapii, 6-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie fizjoterapeuty.