Aktualności

ZATRUDNIMY LEKARZA!

Poszukujemy lekarza do hospicjum domowego - dojazdy do pacjentów wg indywidualnych ustaleń z pacjentami. 
Bliższe informacje tel. 502 610 652. 

ZAPISY DO PROGRAMU!

Stowarzyszenie Pomocy Przewlekle Chorym „Dar Serca” realizuje na zlecenie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie pilotażowy program opieki wytchnieniowej skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie w codziennym trudzie sprawowania opieki.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności muszą na co dzień borykać się z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin. Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Rezygnują czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej, przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np. skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku.
Dzięki realizacji programu w mieście i gminie Sztum członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy w formie: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia albo pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Program będzie realizowany w dwóch modułach:
I – pomoc w formie pobytu dziennego:
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze maksymalnym 240 godzin;
w Ośrodku Wsparcia w wymiarze maksymalnym 240 godzin – usługa będzie świadczona w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
II – pomoc w formie pobytu całodobowego:
w ośrodku wsparcia przez okres maksymalnie 14 dni – usługa będzie świadczona Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
ODBIORCY WSPARCIA NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 lub pod nr telefonu (55) 640 63 33.

Nabór na szkolenie (nr I)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE edycja 2 szk. 1 1

Nabór na szkolenie (nr II)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE 5 OS edycja 2 szk. 2 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY ZAKUPU KONCENTRATORÓW TLENU TYPU AIR SEP VISIONAIR ORAZ TOKYO 3N

W związku z umową na realizację zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003r., pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Stowarzyszeniem „Dar Serca”, pod tytułem „ Opieka paliatywna darem serca dla chorego”, zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup sprzętu –

KONCENTRATOR TLENU typu:

1) Air Sep VisionAir i

2) Tokjo 3N

Zamierzamy zakupić razem 3 koncentratory spośród wyżej wymienionych.

Prosimy o odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jaki jest producent sprzętu?

 2. Data produkcji sprzętu.

 3. Warunki techniczne sprzętu.

 4. Cena za sprzęt (netto i brutto) - jedna sztuka.

 5. Warunki serwisu gwarancyjnego, tzn. Jaki jest koszt za usługę i jaki będzie koszt za transport sprzętu ?

 6. Warunki serwisu pogwarancyjnego, tzn. Jaki będzie koszt za usługę i za transport?

 7. Ceny za wymianę części zamiennych ( wymienić jakie), które są w sprzęcie wymieniane( netto i brutto).

 8. Jakie elementy najczęściej ulegają zużyciu ?, np. filtry, sita i inne?

 9. Gdzie w sprzęcie znajdują się filtry i jakie one są ( np. fitr zewnętrzny, wewnętrzny, bakteriobójczy)?

 10. Czy użytkownik może we własnym zakresie wymieniać filtry, a jeśli tak, to czy udzielą Państwo instrukcji telefonicznej na ten temat? W naszej praktyce mamy przypadki, że z uwagi na warunki panujące w domu chorego ( wilgotność , zapylenie powietrza z powodu palenia w piecach), filtry musimy wymieniać nawet 1x na 2 tygodnie.

 11. Jakie czynności wykonuje Firma w ramach serwisu?

 12. Proszę wysłać kserokopię dokumentu dotyczącego uprawnień firmy do dokonywania serwisu koncentratorów tlenu (autoryzacje).

 1. Warunki płatności - czy mogą być w ciągu 7 dni przelewem od daty dostawy sprzętu?

 2. Jaki będzie termin dostawy?

Na wybór oferty wpłynie:

Cena - 85 %

Warunki serwisu – 5%

Gwarancja – 5%

Termin dostawy sprzętu – 5%

Oferty rozpatrywane będą 8 lipca 2019 r. o godz. 12,00.

Po wyborze oferty niezwłocznie wysłane będzie zamówienie do wybranej Firmy.

z poważaniem

Krystyna Szafrańska-Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”

Tel. 502 610 652