DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA I współpraca z MGOPS SZTUMIE

Dzienny Ośrodek Wsparcia został utworzony dla seniorów i osób niepełnosprawnych w różnym wieku. 
Pobyt może być realizowany na podstawie skierowania przez ośrodki pomocy społecznej.

Od lutego 2014 r. współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum, tel. 55-640-63-33, który kieruje do nas - już piąty rok
, 10 osób w wieku powyżej 60 r. życia.

Nasz Dom zapewnia Państwu możliwość skorzystania z interesujących zajęć oraz różnorodnych form wsparcia. 
Dzienny Ośrodek Wsparcia to przyjazne miejsce, w którym mogą Państwo:
- poprawić sprawność fizyczną i samopoczucie
- spędzić czas w miłej atmosferze
- odkrywać nowe talenty
- realizować swoje pasje
- nawiązywać nowe przyjaźnie
- dzielić się radościami i troskami
- spotkać zwykłych i niezwykłych ludzi
- wciąż wzbogacać swoje życie.

Pomagamy w transporcie do Ośrodka służbowym samochodem.

W naszym domu oferujemy również możliwość skorzystania z gorącego posiłku.

Dzienny Ośrodek Wsparcia został utworzony dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Dzienny Ośrodek Wsparcia darem serca dla potrzebujących”. Dofinansowanie tego projektu co roku wynosi do 80%.      

Regulamin DOW pobierz

Dzienny Ośrodek Wsparcia przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

ul. Zielna 2 - Czernin,  82-400 Sztum, 

Biuro Sztum: 55 277 92 34,   DOW Czernin : 55 245 07 23

 

INNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRCY Z MGOPS

Od 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie powierza Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie realizację zadania w ramach organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu ich zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi te są zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji publicznej, które są świadczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania (tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu. Usługi świadczone są  codziennie od poniedziałku do niedzieli.

Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w MGOPS w Sztumie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są dzięki 100% wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze darem serca dla potrzebujących”.