PFRON

Kolejne 12 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie sztumskim, malborskim i kwidzyńskim, w listopadzie  2017 roku zakończyło udział w KOLEJNYM PROJEKCIE finansowanym ze środków PEFRON.  Uczestnicy 5 miesięcznego projektu, podpisanego z Urzędem Marszałkowskim, korzystało w Darze Serca przede wszystkim z zabiegów rehabilitacyjnych, w tym wykonywanych przy użyciu sprzętu do kinezyterapii, masażu wirowego i limfatycznego. Prowadzono laseroterapię, ciepłolecznictwo i światłolecznictwo. Na rzecz wytypowanych osób niepełnosprawnych ze specjalistycznymi zaburzeniami,  przeprowadzono łącznie 325 pakietów rehabilitacyjnych, a także przeprowadzono 120 masaży. Przez okres 18 tygodni prowadzone zabiegi przez profesjonalny personel zapewniły poprawę sprawności uczestników projektu. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w prawidłową realizację projektu oraz opinie naszych podopiecznych będą brane pod uwagę przy typowaniu wykonawców kolejnych projektów finansowanych ze środkow PEFRON.         

Wcześniejsze nasze projekty: REHABILITACJA SPOŁECZNA

Opieka finansowana na podstawie umowy z Oddziałem Pomorskim Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, w ramach realizacji zadania zleconego pod nazwą: Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz w umożliwieniu im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ”DAR SERCA

Cel główny:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich problemów wynikających z niepełnosprawności .

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:

- wyrabiania zaradności osobistej i pobudzania aktywności społecznej, a także wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- przygotowanie do dalszego etapu rehabilitacji, czyli zawodowej i pedagogicznej,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

2. Wyrabianie umiejętności i zaradności w pokonywaniu barier architektonicznych, społecznych i psychicznych.