PFRON

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Opieka finansowana na podstawie umowy z Oddziałem Pomorskim Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, w ramach realizacji zadania zleconego pod nazwą: Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz w umożliwieniu im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ”DAR SERCA

Cel główny:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich problemów wynikających z niepełnosprawności .

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:

- wyrabiania zaradności osobistej i pobudzania aktywności społecznej, a także wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- przygotowanie do dalszego etapu rehabilitacji, czyli zawodowej i pedagogicznej,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

2. Wyrabianie umiejętności i zaradności w pokonywaniu barier architektonicznych, społecznych i psychicznych.