Opieka długoterminowa

slajd5

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA - NFZ

Aktualizacja 28.05.2020r.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” pioniersko rozpoczęło te usługi dla mieszkańców powiatu sztumskiego w 2003 r. i realizuje do chwili obecnej, we współpracy z lekarzami rodzinnymi oraz pielęgniarkami i położnymi środowiskowo-rodzinnymi. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy sąsiednich powiatów, tzn. kwidzyńskiego i malborskiego, z miejscowości położonych przy granicach.

 

 

 

1. Do naszej opieki kierowane są osoby na podstawie skierowania lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów oddziałów szpitalnych.

 a) Wymagane druki dokumentacji - do pobrania:

- Druk skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową - pobierz.
- Druk oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową (wg skali Barthel) - pobierz.

 b) Ankieta satysfakcji Pacjenta i Jego Rodziny - pobierz. Ankieta służy ocenie jakości usług i trosce o najlepszą jakosc usług.

2. Opiekę realizujemy bezpłatnie - na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

3. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

4. Skierowanie do opieki wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, osobie przewlekle chorej, niezdolnej do samoopieki i samopielęgnacji, która w ocenie wg skali Barthel uzyskała od 0 do 40 pkt.

5. Pierwsza wizyta pielęgniarki odbywa się w terminie uzgodnionym z chorym lub jego opiekunem. Wywiad pielęgniarski stanowi podstawę do ostatecznej kwalifikacji chorego do opieki.

6. Następne wizyty pielęgniarskie odbywają się 4 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz w szczególnych przypadkach w soboty i niedziele.

7. Ocena jakości opieki odbywa się w oparciu o „Ankietę satysfakcji osoby korzystającej z opieki i jej rodziny”.

8. „KOSZYK USŁUG” świadczeń pielęgniarskich w domu chorego:

1) porady pielęgniarskie i wykonywanie zabiegów zgodnie ze standardami usług pielęgniarskich, są to np.

- leczenie ran, w tym odleżyn,
- zakładanie i wymiana cewnika do pęcherza moczowego ( u kobiet)
- karmienie przez sondę,
- pielęgnację rurki tracheotomijnej,
- tlenoterapię za pomocą koncentratora tlenu,
- odsysanie dróg oddechowych,
- kontrola poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru,
- podawanie leków i kontrola przyjmowanych leków

2) zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku przez pomoc w uruchamianiu chorego, profilaktyce przeciwodleżynowej,
3) edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny,
4) przygotowanie chorego i jego rodziny do samo opieki i samo pielęgnacji – pomoc w usprawnianiu chorego,
5) współpraca z podstawową opieką zdrowotną oraz opiekunem społecznym
6) po zakończeniu opieki wydanie pisemnej informacji o przebiegu opieki i jej wynikach oraz powiadomienie o tym fakcie lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę i położną środowiskowo - rodzinną.

9. Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń/ /reklamacji dotyczących jakości usług:

- do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie, emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do płatnika usług zdrowotnych pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.

Powyższą informację sporządzono w oparciu o warunki realizacji umowy z płatnikiem usług zdrowotnych.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” prosi Pacjenta i jego Opiekuna o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej satysfakcji z jakości opieki. 
Ankietę można wypełniać także poprzez Interent i dostępna jest w poniższym linku:  https://www.survio.com/survey/d/O7L3C8T7R2C4T4N4I

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12 zwane dalej Stowarzyszeniem, informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez STOWARZSZENIE Pani/Pana danych osobowych.

  1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12,
  2. Inspektorem ochrony danych STOWARZYSZENIA jest: Jacek Lewandowski, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług zdrowotnych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19);
  2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w związku z zawarciem i realizacją usług zdrowotnych.
  3. Nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych i uniemożliwi zawarcie bądź realizację usług.
  4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-c i art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przepisami prawa, takie jak:

- podmioty realizujące usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, - podmioty dostarczające korespondencję,

- organy publiczne w celu realizacji ich ustawowych zadań,

- podmioty medyczne w celu realizacji ich ustawowych zadań.

6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

           - realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

           - dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika,

             - udzielenia pomocy medycznej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w trybie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Pomocy Doraźnej

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu na podstawie ;

9. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

10.Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

12. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Krystyna Szafrańska- Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”

25.05.2018r., Aktualizacja 28.05.2020 r.

 

NUMERY ALARMOWE: Pogotowie rat. - 999; Policja - 997; Straż pożarna – 998.