Opieka całodobowa

slajd3

OPIEKA CAŁODOBOWA
W OŚRODKU REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZYM „DAR SERCA” 82-400 SZTUM-CZERNIN, UL. ZIELNA 2.

1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „DAR SERCA”, 82-400 Sztum - Czernin, ul. Zielna 2, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką utworzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”, 82-400 Sztum, ul. Reja 12, nr KRS 0000127529, tel. 55 277 92 34 do realizacji celów statutowych w zakresie zadań pożytku publicznego.

2. Ośrodek działa na zasadzie domu rehabilitacyjnego z turnusami rehabilitacyjnymi refundowanymi ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych lub pełnopłatną opieką rehabilitacyjną w ramach wczasów rehabilitacyjnych.

3. Podstawą prawną do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych jest wpis w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14.

4. Opieka całodobowa skierowana jest do osób ze stabilnym ogólnym stanem zdrowia, które nie wymagają intensywnego nadzoru lekarskiego, a które wymagają pomocy ze strony osób drugich oraz ogólnego usprawniania w związku z problemami zdrowotnymi, jak: choroby geriatryczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, stany po zabiegach chirurgicznych, ortopedycznych, z bólami kręgosłupa, ze skrzywieniem kręgosłupa oraz wadami postawy.

5. Przeciwwskazaniami do korzystania z opieki całodobowej w ramach Ośrodka są:

a)zaostrzenie się objawów choroby wymagające intensywnego nadzoru medycznego - hospitalizacji,

b) choroby zakaźne,

c) zakażenia ran.
d) potwierdzeniem braku przeciwwskazań są: skierowanie lekarza prowadzącego na właściwym druku skierowania ( jak poniżej w pkt. 7,2) oraz wyniki badań.

6. Osoba korzystająca z opieki w naszym Ośrodku ma prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej refundowanej przez NFZ, np.: lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, lekarzy specjalistów, na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacja umów. W tym wypadku wymagane jest zarejestrowanie się do danej usługi na podstawie właściwego skierowania lub bez skierowania w przypadkach nagłych ratujących zdrowie lub życie

7. Zasady przyjęcia do opieki są:

1) Przyjęcie na turnus rehabilitacyjny odbywa się na podstawie skierowania przez właściwe powiatowe centrum           pomocy rodzinie.
2) Przyjęcie do opieki w ramach wczasów rehabilitacyjnych odbywa się na podstawie:

- oceny stanu zdrowia wydanej przez lekarza prowadzącego – lekarza rodzinnego lub innego specjalisty (jeśli osoba kierowana kwalifikuje się do opieki długoterminowej domowej wymagane jest skierowanie na druku „Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową” oraz karta oceny według skali Barthel (skierowanie na takim druku wskazuje jednoznacznie, że osoba kierowana nie wymaga hospitalizacji i może przebywać w warunkach domowych) oraz wyniki badań ogólnych krwi i moczu, a także wykluczających chorobę zakaźną lub zakażenie, np. posiew z rany - jeśli będzie taka potrzeba,
- oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” a osobą korzystającą z opieki lub jej opiekunem ( w tym wypadku Korzystający z opieki podpisuje zgodę na objecie opieką).

8. Misją Ośrodka jest: Zwiększeniem możliwości osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym do samodzielnego funkcjonowania przez rehabilitację i profesjonalną opiekę oraz wsparcie ich rodzin przez opiekę wyręczającą i edukację zdrowotną.

9. Opiekę świadczy zespół: pielęgniarki, opiekunki medyczne (środowiskowe), fizjoterapeuci, masażyści, terapeuci zajęciowi, logopeda, neurologopeda, psycholog. Zapewniamy dostęp do lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, chirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych i innych, a w razie pogorszenia stanu zdrowia wzywamy Opiekę Nocną i Świąteczną lub Pomoc Doraźną.

10. Zasady świadczenia opieki całodobowej reguluje „Regulamin świadczenia opieki całodobowej w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA”, 82-400 Sztum-Czernin, ul. Zielna 2” wraz z programem turnusu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

11. Troszczymy się o wysoką jakość naszych usług, dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej „Ankiety satysfakcji osoby korzystającej z opieki całodobowej i jej opiekuna”.

Do pobrania:
1) Wzór umowy z osobą korzystającą z opieki - pobierz.
2) Wzór umowy z opiekunem osoby korzystającej z opieki - pobierz.
3) „Regulamin świadczenia opieki całodobowej w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA”, 82-400 Sztum-Czernin, ul. Zielna 2” - pobierz.
4) Program turnusów rehabilitacyjnych - pobierz.
5) Skierowanie lekarza ubezpieczenie zdrowotnego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, - pobierz.
6) Ocena osoby kierowanej do opieki pielęgniarskiej długoterminowej domowej wg. Skali Barthel - pobierz
7) Zgoda osoby korzystającej na objęcie jej opieką całodobową. - pobierz.
8) Ankiety dotycząca satysfakcji osoby korzystającej z opieki całodobowej i jej opiekuna - pobierz.