Organizacje polskie

Współpraca ta służy integrowaniu środowiska lokalnego wokół problemów osób dotkniętych ciężką nieuleczalna chorobą i niepełnosprawnością. Jest to jeden z celów i zadan statutowych naszej organizacji. Od poczatku działalności realizowany z dużym powodzeniem i widocznymi rezultatami. 

Współpraca odbywa sie na płaszczyźnie:

Współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Sztum - realizacja zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, 

Współpracy z Samorządem Powiatu Sztumskiego - wsparcie materialne na rzecz podnoszenia jakości usług

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie -  kierowanie bezrobotnych do pracy

Współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie - praca społeczna osadzonych na rzecz podnoszenia jakści opieki całodobowej 

Współpraca z Samorządem Wojewódzkim - realizacja zadań zleconych w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dotacje 

Współpracy z Oddziałem Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku - realizacja zadań zleconych na rzecz osó niepełnosporawnych

Wspólpraca z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - realizacja projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych np. ASOS

Współpraca z Fundacją Hospicyjną z siedzibą w Gdańsku - szkolenia, akcje charytatywne

Współpracy z jednostkami ochrony zdrowia na terenie powiatu sztumskiego i sasiednich oraz w całym wojewódtwie pomorkim - w zakresie kontynuacji opieki medycznej

Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi (szkoły, przedszkola) - wolontariat, udział w corocznych koncertach charytatywnych, Akcji POLA NADZIEI, okazjonalne odwiedziny chorych

Wojewódzkim Zespołem Szkół Policelnych w Sztumie - praktyki zawodowe dla słuchaczy terapii zajęciowej

Współpraca z Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej - akcje charytatywne, w tym POLA NADZIEI

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI FIRMAMI

Od marca tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”  kontynuje remont Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego „DAR SERCA” w Czerninie przy ulicy Zielnej 2. Dzięki temu zwiększy się liczba miejsc opieki długoterminowej całodobowej nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi (o 12 miejsc) i opieki dziennej (o 10 miejsc). Prace planuje się zakończyć w sierpniu tego roku.

Stowarzyszenie wyraża swoją wdzięczność i bardzo dziękuje za wsparcia finansowe ze strony lokalnych firm, dzięki czemu możliwe było wykonanie pierwszego etapu rozbudowy, remontu i adaptacji obiektu po byłym przedszkolu w Czerninie na Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy „DAR SERCA” w roku 2013 oraz zakupienie i montaż windy w 2015r. Inwestycja wykonana jest również z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W tym roku Stowarzyszenie zawarło porozumienie z Firmą FOBOS o systematycznym wsparciu finansowym i rzeczowym swoich działań. Współpracę Stowarzyszenia z Firmą FOBOS zapoczątkowało objęcia przez Ośrodek „Dar Serca” w Czerninie opieką całodobową niepełnosprawnego syna pracownicy Firmy, za staraniem Prezesów Firmy. Tym samym współpraca ta stała się dla organizacji nowym, bardzo budującym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

Stowarzyszenie ma nadzieję, na dalsze rozwijanie współpracy z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami - ludźmi dobrej woli. O innych przykładach wsparcia środowiska lokalnego na rzecz opieki długoterminowej będziemy nadal Państwa informować. Zapraszamy do współpracy.

Krystyna Szafrańska- prezes