Nasze sukcesy

1. Pionierskie zorganizowanie, wdrożenie i fachowe prowadzenie usług zdrowotnych
i opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych, jako kontynuacji leczenia szpitalnego.

2. Udział w utworzeniu Działu Opieki Długoterminowej w Szpitalu w Sztumie, tzn. Hospicjum stacjonarnego ( istniało w latach 2000-2007) oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego - funkcjonuje i nadal się rozwija. Między innymi przekazywaliśmy pozyskane dary finansowe
i rzeczowe na działalność tej placówki.

4. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z organizacjami w Polsce i za granicą oraz pozyskiwanie środków finansowych z projektów, pozyskiwanie darczyńców, wolontariuszy i partnerów.

5. Zdobycie zaufania społecznego i płatników usług.

6. W kwietniu 1998 r. zarejestrowaliśmy nasze Stowarzyszenie i rozpoczęliśmy realizację celów statutowych dzięki pracy wolontariuszy i środkom finansowym ze zbiórki pieniędzy w całym powiecie sztumskim oraz dotacji Urzędu Miasta i Gminy Sztum, a także darom rzeczowym i finansowym od darczyńców z Niemiec i Kanady.

7. W Październiku 1998 r. utworzyliśmy NZOZ Ośrodek Pielęgnacyjno - Opiekuńczy , jako jednostkę strukturalną Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Otworzyło nam to drogę do korzystania ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.

Na początku naszej działalności otrzymaliśmy kredyt zaufania społecznego, pozyskując darczyńców w powiecie sztumskim, dotacje Samorządu Miasta i Gminy Sztum, Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, wsparcie obywateli i środowisk społecznych w Niemczech i Kanadzie. Opracowaliśmy autorski projekt pn.”Ośrodek Pielęgnacyjno – opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowej i terminalnej”, z którym występowaliśmy do różnych organizacji o środki finansowe na realizację naszych celów statutowych( z sukcesem), co pomogło wprowadzić usługi zdrowotne nie istniejące w naszym środowisku, a konieczne.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami w Polsce , jak:
- zakłady ochrony zdrowia publiczne i niepubliczne,
-ośrodki pomocy społecznej,
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie,
-Powiatowe Urzędy Pracy,
- szkoły,
-stowarzyszenia,
-samorządy lokalne,
-parafie rzymsko - katolickie
-Pomorski Oddział PFRON w Gdańsku
-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku i inne.
Współpraca dotyczy organizowania opieki nad osobami potrzebującymi, wsparcia ich rodzin, promowania realizowanych przez Stowarzyszenie form opieki i docierania z informacją do mieszkańców, pozyskiwania środków finansowych, wolontariuszy.

8.Nawiązaliśmy bardzo owocną współpracę z organizacjami za granicą – głównie w Niemczech w ramach partnerskiej współpracy miasta i gminy Sztum z gminą Ritterhude.

Współpraca polega głównie na wzajemnej wymianie doświadczeń z Sozialstation Gminy Ritterhude, której kierownikiem jest Pan Joachim Sparr.

Zobacz: Współpraca z Sozialstation Ritterhude

Na terenie naszego działania, a szczególnie w powiecie sztumskim, podejmując wyzwanie jakie niosła za sobą reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych, pioniersko wprowadziliśmy sukcesywnie wszystkie nasze usługi, wypełniając lukę na rynku usług zdrowotnych w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, jak:

1. Usługi pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej na terenie Gminy Stary Targ i Stary Dzierzgoń( od 1999r. do 2003 r.) początkowo w oparciu o umowę z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, dzięki czemu mieszkańcy tych Gmin po raz pierwszy otrzymali fachowe świadczenia usług pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej. W następnych latach usługi te świadczyliśmy w oparciu o umowę z Pomorskim Oddziałem Kasy Chorych, poszerzając je o usługi położnej środowiskowo-rodzinnej w gminie Mikołajki Pomorskie. W styczniu 2003 r. przekazaliśmy te usługi lekarzom rodzinnym drogą cesji umowy z PONFZ w Gdańsku.

2. Usługi położnej środowiskowo rodzinne w Gminie Stary Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie( od 2000r. do 2004r.)w oparciu o umowę z Pomorskim Oddziałem Kasy Chorych. Zrezygnowaliśmy z tej usługi na rzecz innego świadczeniodawcy.

3. Opiekę paliatywno-hospicyjną od 1998r. początkowo w oparciu o wolontariat, środki własne, a od 2001r. w oparciu o umowę z Pomorskim Oddziałem Kasy Chorych w Gdańsku, obecnie z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki własne pochodziły z darowizn, z kwest ulicznych, z dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

4. Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego od 1999r. do chwili obecnej. Początkowo dzięki darowiznom rzeczowym i finansowym obywateli Niemiec, a w szczególności Panu Ingo Kurth – ówczesnemu burmistrzowi partnerskiej Gminy Ritterhude, Panu Joachimowi Sparr - kierownikowi Sosialstation Ritterhude, Pani Susane Drews z Hamburga, mieszkańcom Rottenburg-Wume, Pani Grażynie Bednarski oraz dzięki darowiznom rzeczowym i finansowym mieszkańców naszych powiatów. Następnie Wypożyczalnia nabrała rozmachu dzięki realizowanemu projektowi pn. ”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA w Sztumie alternatywną formą pomocy osobom niepełnosprawnym w szybkiej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz procesie adaptacji”, na realizację którego środki przyznano w ramach programu PFRON „ Program ograniczania skutków niepełnosprawności”.

Obecnie, do pielęgnacji i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych w warunkach domowych, posiadamy sprzęt nowy, wysokiej jakości. Sprzęt poprawia jakość życia w chorobie i niepełnosprawności.

5. Rehabilitację środowiskową od 2003r. do chwili obecnej. W pierwszym roku działalność finansowana była dzięki dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Wydział Organizacji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, następnie ( do chwili obecnej)dzięki umowie z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

6. Świadczenie usług pielęgniarskich długoterminowych -od 2004 r. do chwili obecnej w oparciu o umowę z PONFZ w Gdańsku.

7. Rehabilitację w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej (od 2008 r. do chwili obecne) – w oparciu o umowa z PONFZ w Gdańsku oraz umowę z Oddziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku na realizacja projektu pn.„Rehabilitacja środowiskowa i dzienna alternatywną formą usprawniania osób niepełnosprawnych, prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ”DAR SERCA” w Sztumie, dla mieszkańców południowo- wschodniej części województwa pomorskiego”, w ramach Programu PARTNER III – wspieranie zadań związanych z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, w różnych typach placówek. Do rehabilitacji ramach programu PFRON kwalifikowani są beneficjenci według innych kryteriów niż do rehabilitacji leczniczej.

8. Rehabilitacje społeczną od marca 2009 r. w oparciu o projekt pn.”Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz w umożliwieniu im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ”DAR SERCA” , na realizację którego podpisaliśmy kolejną umowę z Oddziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku 13.08.2009 r. w bieżącym roku objęliśmy tą opieką 18 osób.

Do realizacji tych usług pozyskaliśmy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, chociaż dla niektórych praca u nas jest pierwszą.

Działalność statutowa Stowarzyszenia „DAR SERCA” ma znaczny udział w rozwoju ruchu wolontaryjnego w naszym środowisku lokalnym.

Teren działania:
– stopniowo, zgodnie z potrzebami, obejmowaliśmy coraz większy teren.
- obecnie działamy na terenie : Sztum, Malbork, Kwidzyn

Usługi zdrowotne, które świadczymy, są niedofinansowane ze środków systemu ochrony zdrowia. Realizacja ich, do tej pory jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z innych źródeł, między innymi dzięki realizowanym projektom. W przeciągu 10 lat działalności naszej organizacji pozyskaliśmy z tych źródeł ponad 980 000 tys. zł, za które utworzyliśmy bazę lokalową, sprzętową, zakupiliśmy dwa nowe samochody, uzupełnialiśmy lukę finansową w realizacji usług, szkoliliśmy się i pozyskaliśmy fachowy personel.

Wyrazem naszej wdzięczności za okazywanie nam pomocy, niech będzie dążenie do coraz lepszej jakości naszych usług i ich rozwój zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

Mówi się, że największym kapitałem, jakim dysponuje organizacja jest zaufanie społeczne. Mamy poczucie, że posiadamy ten kapitał. Jest on dla nas dużym wyzwaniem i największym sukcesem.