Historia Stowarzyszenia Pomocy Osobom przewlekle Chorym "Dar Serca" w latach 1998 - 2010

1

Członkowie Stowarzyszenia „DAR SERCA” przed przyszłą siedzibą w Sztumie na ul. Reja 12 będącą w trakcie remontu i adaptacji - lipiec 2005 r.

Od lewej: Inga Murawska, śp. ks. Antoni Kurowski, Zygmunt Smoliński, Jan Ziarko, Alicja Klewicz, Gertruda Smolińska, Janina Redlin, Anna Lewandowska, Anna Mazurkiewicz, Elżbieta Gałka, Elżbieta Wlazło, Krystyna Szafrańska.

2

Główne wejście do siedziby Stowarzyszenia - kwiecień 2006

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” z siedzibą w Sztumie, ul. Reja 12, powstało 31 stycznia 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod koniec lat 90 –tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Od roku 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.

I. Powstanie organizacji

1. Zjawiska społeczne mające wpływ na podjęcie decyzji o utworzeniu Stowarzyszenia. Impulsem do utworzenia organizacji była niewystarczająca opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz niepełnosprawnymi.
W naszym środowisku lokalnym osoby te boleśnie odczuwały niedostatki w opiece zdrowotnej, których przykładem są:

1) długie listy osób oczekujących na rehabilitację świadczoną tylko przez Szpital Powiatowy w Sztumie (nawet do dwóch lat oczekiwania) i brak świadczenia usług w zakresie rehabilitacji domowej;
2) brak wystarczającej opieki domowej nad przewlekle chorymi (służba zdrowia świadczyła pomoc jedynie w sytuacjach interwencyjnych - w przypadku zaostrzenia się objawów choroby;
3) brak dostatecznej wiedzy o skutecznych metodach leczenia bólu nowotworowego i innych objawach choroby nowotworowej oraz na temat wsparcia psychicznego dla chorego i jego rodziny;
4) brak wystarczającej pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w zaopatrzeniu w sprzęt do rehabilitacji i opieki w warunkach domowych oraz brak środków finansowych u wielu rodzin na zakup tego sprzętu. 

Po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny uległo poprawie, lecz nasza działalność w tym zakresie nadal była i jest niezbędna.

Dodatkowym impulsem do podjęcia społecznych działań w zakresie pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym (w tym niepełnosprawnym i starszym) były niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce, tzn. zmniejszanie się przyrostu naturalnego, a co zatem idzie „starzenie się społeczeństwa”, a także migracja zarobkowa, ubożenie społeczeństwa (w tym bezrobocie). Otwarcie się Polski na świat po przemianach społeczno-politycznych, które miały miejsce na przełomie lat 80 i 90 –tych, wyzwoliło potrzebę pracy nad poprawą poziomu życia we wszystkich sferach. Nie było to łatwe. Przeobrażenia te, chociaż konieczne, miały również skutki negatywne. Boleśnie odczuli je także mieszkańcy powiatu sztumskiego i sąsiednich.
Powiat sztumski, liczący około 42 tys. ludności, jest terenem rolniczym. Liczba mieszkańców wsi stanowi 62% ogółu ludności (dane statystycznych z 2005 r.). W przeszłości, dużą siłę produkcyjną na wsiach i w całym powiecie sztumskim stanowiły państwowe gospodarstwa rolne. Gospodarstwa te w latach 90 –tych zostały zlikwidowane. Nastąpiło znaczne obniżenie poziomu życia wielu grup społecznych, a szczególnie robotników rolnych, z powodu bezrobocia i braku perspektyw.

Tymczasem, w opiece zdrowotnej, wprowadzanie reformy w systemie ochrony zdrowia, co miało początek w 1999r., nie zapowiadało szybkich zmian na lepsze. W tej sytuacji, założenie stowarzyszenia na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych wydawało się celowe, co w praktyce okazało się „strzałem w dziesiątkę”. Działalność rozpoczęliśmy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, takich jak:
a) Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (z póź zmianami)
b) Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (z póź. zmianami)
c) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Sytuacja osób dla których utworzyliśmy Stowarzyszenie oraz perspektywy zmian. Są to osoby po zakończonym diagnozowaniu i leczeniu szpitalnym, wymagające kontynuacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji w warunkach poza szpitalnych. W szpitalach wprowadzono krótkoterminowe diagnozowanie i leczenie, a tworzenie zakładów opieki długoterminowej zgodnie z obowiązującymi standardami, wymagało czasu i środków finansowych. Opieka w warunkach domowych, chociaż najbardziej potrzebna, nie zawsze była wystarczająca ze strony rodziny (opiekunów), którzy również wymagali wsparcia i fachowego ukierunkowania w sprawach opiekuńczych. Niski poziom życia, szczególnie na terenach wiejskich i brak dostatecznego wsparcia instytucjonalnego dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych i długotrwale niepełnosprawnych, skutkowało u tych osób poczuciem pozostania „na marginesie życia”- wykluczenia społecznego. Życie pokazało, że bez dodatkowego wsparcia, osoby te nie znajdowały miejsca w nowym systemie ochrony zdrowia, bowiem usługi zdrowotne, takie jak: opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna oraz rehabilitacja środowiskowa, były i są niewystarczająco finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego. 

W celu wdrażania i rozwijania tych usług, w założeniach reformy ochrony zdrowia zakładano konieczność poszukiwania przez społeczności lokalne dodatkowych źródeł finansowania - poza systemem ochrony zdrowia.
Przykładem skutków braku dodatkowego finansowania opieki paliatywnej i hospicyjnej jest historia działalności Hospicjum stacjonarnego przy Szpitalu Powiatowym w Sztumie.
W ramach restrukturyzacji Szpitala - dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia - Hospicjum utworzono w 2000 r. , a w roku 2007 zamknięto z powodów ekonomicznych. Zabrakło bowiem dalszego dodatkowego finansowania, aby zapewnić wymagany standard opieki.
W powiecie sztumskim nadal istniały dotkliwe braki w usługach rehabilitacyjnych. Skutki tego najbardziej odczuwały osoby długotrwale niepełnosprawne i przewlekle chore.
Utworzenie w roku 2001 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym w Sztumie, poprawiło sytuację tych osób lecz nie rozwiązało w całości problemu zapewnienia im należytej opieki z następujących powodów:

1) zakład ten ma ograniczoną liczbę miejsc i ograniczony czas jednoczasowego pobytu, tj. do 6 miesięcy.
2) podopieczni ponoszą koszty pobytu.
3) z opisanej grupy osób, większość pragnie pozostania w swoim środowisku domowym.

W związku z tym, należało szukać również innych form opieki, by zapewnić jej kompleksowość, poprawić dostęp do niezbędnych usług, objąć opieką wszystkich potrzebujących bez względu na ich dochody - nie obciążając przy tym zbytnio ich budżetu domowego.
W tej sytuacji, dobrym rozwiązaniem pod względem społecznym i finansowym, okazało się wdrażanie zaproponowanego przez nasze Stowarzyszenie programu. Na przestrzeni minionych lat, program ten zdobył bardzo duże uznanie, a z oferowanej pomocy skorzystało wiele osób. Dowodem tego jest między innymi historia Stowarzyszenia i sprawozdania z działalności. Przedstawiona grupa osób uzyskała lepszy dostęp do usług zdrowotnych i niezbędną pomoc.

II. Misja, zadania i teren działania.

1. Misją naszej organizacji było i nadal jest niesienie ulgi w cierpieniu osobom przewlekle, nieuleczalnie chorym i niepełnosprawnym oraz pomoc w adaptacji do zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i niepełnosprawnością, a tym samym pomoc w zapewnieniu i utrzymaniu godnych warunków ich życia oraz możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.

2. Główne zadania organizacji:
1) świadczenie usług zdrowotnych i prowadzenie opieki rehabilitacyjnej, jako kontynuacja, wspomaganie i uzupełnianie opieki szpitalnej i innej, świadczonej przez różne zakłady i organizacje;
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z samorządem lokalnym – między innymi przez udział w realizacji zadań własnych powiatu i gminy, takich jak: ochrona zdrowia, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i rozwój wolontariatu;
3) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami w Polsce i za granicą;
4) działalność charytatywna;
5) profilaktyka, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
6) promowanie działalności Stowarzyszenia i pozyskiwanie środków na jego działalność oraz szkolenia;

3. Terenem naszego działania stał się początkowo powiat sztumski, a wkrótce również powiaty sąsiednie - malborski i kwidzyński. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową realizującą takie zadania na tym terenie.

III. Członkowie Stowarzyszenia i struktura organizacyjna

Pierwsi członkowie Stowarzyszenia, to głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie - pielęgniarki, położne, lekarze (obecnie Szpital Polski Sztum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej).
Do uczestnictwa w członkostwie Stowarzyszenia zachęciliśmy kilku radnych, redaktorów prasy lokalnej, księży proboszczów parafii rzymsko-katolickich, nauczycieli, młodzież. Zaczynaliśmy bez żadnych środków finansowych, ani zaplecza materialnego. Mieliśmy jedynie determinację w działaniu.
Liderem we wszystkich działaniach była Krystyna Szafrańska – pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.
Na pierwszym zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, które odbyło się dnia 31.01.1998 r.,uczestniczyło 19 osób. Komitet Założycielski Stowarzyszenia stanowili: Jan Malanowski – lekarz, dyrektor SPZOZ w Sztumie, Agnieszka Dębniak – Witkowska – lekarz, Jadwiga Dobrzyńska – pielęgniarka oddziałowa oddziału rehabilitacji, Wanda Bartczak – pielęgniarka oddziałowa oddziału neurologii i Krystyna Szafrańska. Przy opracowywaniu Statutu Stowarzyszenia, nieocenioną, bezinteresowną pomoc wyświadczył nam Pan Wojciech Handke – wówczas dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, obecnie dyrektor Zespołu Szkól Katolickich im. Jana Pawła II w Malborku oraz Pan Marek Dobrowolski - prawnik.

Zarejestrowanie Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu nastąpiło z datą 29.04.1998 r. Następnie - z datą 22.08.2002 roku - dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem 0000127529.
Pierwsze zebranie wyborcze do władz Stowarzyszenia odbyło się 20.05.1998 r. Na zebranie przybyło 11 nowych członków. Razem w pierwszym roku działalności było 30 członków Stowarzyszenia.
Do Zarządu pierwszej kadencji weszły osoby:
1. Krystyna Szafrańska- prezes
2. Gertruda Smolińska –v-ce prezes
3. Danuta Gnacińska –skarbnik
4. Alina Skrzypek- Harlow –członek
5. Grażyna Tabor –członek

W kolejnych kadencjach do Zarządu wchodziły również osoby:
Elżbieta Wyborska, Krystyna Chmielewska, Anna Lewandowska , Alicja Klewicz, Elżbieta Wlazło, Wojciech Ruszkowski,Wojciech Ruszkowski, Jolanta Belcarz-Dzikowska.

Komisję Rewizyjną w pierwszej kadencji tworzyli:Grażyna Narowicz, Jolanta Mroczkowska, Jadwiga Dobrzyńska, a w kolejnych kadencjach: Anna Lewandowska, Alicja Klewicz, Krystyna Muszyńska, Jan Ziarko, Sabina Grochowska, Krystyna Skrabek , Zbigniew Zwolenkiewicz, Inga Murawska, Bogdan Solnica, Zygmunt Smoliński.

IV. Działania naszej organizacji i ich rezultaty.

Zaangażowanie wybranej i przedstawionej grupy osób oraz duże zapotrzebowanie na opiekę paliatywno-hospicyjną domową, długoterminową i na usługi rehabilitacyjne, wymuszały na nas aktywność w dążeniach do rozwoju zadań statutowych. Jako organizacja trzeciego sektora, wspomagająca w środowisku lokalnym działalność sektora publicznego, dawaliśmy nadzieję na polepszenie dostępności do proponowanych usług zdrowotnych. Jednym z ważnych zadań było pozyskanie darczyńców, a tym samym środków finansowych na rozpoczęcie działalności i objęcie opieką pierwsze zgłaszające się osoby chore na chorobę nowotworową. Udało się to dzięki kweście ulicznej zorganizowanej w całym powiecie sztumskim, co miało miejsce w czerwcu 1998r. Wówczas dzięki wolontariuszom, a w szczególności pielęgniarkom i innym pracownikom gminnych ośrodków zdrowia oraz dzięki pomocy duchownych parafii rzymsko-katolickich, zebraliśmy ponad 4000 zł. Pozwoliło to na pokrycie wszystkich kosztów związanych z procedurą założenia Stowarzyszenia i zorganizowania bardzo skromnej bazy lokalowej. Było to pomieszczenie wynajmowane na terenie Szpitala w Sztumie. Nasze pierwsze meble to używany sprzęt podarowany przez Firmę „Elita” w Sztumie i podarowany przez członka Stowarzyszenia.

Otrzymany od społeczeństwa lokalnego kredyt zaufania w pełni zaowocował.

W pierwszym roku (1998) objęliśmy opieką paliatywno–hospicyjną domową 8 osób chorych. Były to osoby z terenu wiejskiego: Ryjewa, Koniecwałdu, Gościszewa, Starego Targu oraz miasta Sztum. Pierwszą osobą, którą objęliśmy opieką (z datą 24.04.1998 r.) był mieszkaniec Ryjewa. Opiekę świadczyliśmy bezpłatnie, a środki finansowe na jej realizację pochodziły z dotacji samorządu miasta i gminy Sztum i od darczyńców. Opiekę pielęgniarską - jako wolontariuszki - sprawowały Mariola Dziadul i Anna Lewandowska. Opiekę medyczną świadczyli współpracujący z nami lekarze gminnych ośrodków zdrowia. Organizacją opieki, tworzeniem struktur organizacyjnych, szkoleniami oraz opracowaniem długofalowego projektu opieki i pisaniem wniosków o dofinansowanie, zajmowała się prezes Krystyna Szafrańska. Jej autorski projekt pn. „Ośrodek Pielęgnacyjno –Opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowej i terminalnej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” był konsekwentnie i systematycznie wdrażany w życie.

3

Pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia. Od lewej: Krystyna Szafrańska, Mariola Dziadul, Anna Lewandowska.

Od 11.10. 1998r. kontynuujemy i rozwijamy działania w ramach utworzonej Jednostki strukturalnej Stowarzyszenia do realizacji jego zadań statutowych. Jest to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "DAR SERCA" w Sztumie. Funkcję kierowniczą w Zakładzie pełniły kolejno: Mariola Dziadul, Alina Szatkowska, Anna Górniewicz, Krystyna Szafrańska (od 2002 r.) Przez okres pierwszych trzech lat , opiekę zdrowotną sprawowały pielęgniarki - Mariola Dziadul i Zuzanna Kuc-Bębenek, Iwona Głąb, Maria Kozłowska, Alina Szatkowska, położna - Anna Podlewska, fizjoterapeuta - Andrzej Cackowski (wszyscy w ramach umowy o pracę) oraz Anna Lewandowska – wolontariuszka (od 2004 r. v-ce prezes Stowarzyszenia i pielęgniarka koordynująca). Zatrudnialiśmy również lekarzy, nadal współpracując z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Usługi zdrowotne świadczyliśmy nadal bezpłatnie, a środki finansowe na ich realizację mogliśmy już pozyskiwać z ubezpieczenia zdrowotnego.

Od maja 1999r. rozpoczęliśmy świadczenie usług przez pielęgniarkę środowiskowo–rodzinną na terenie Gminy Stary Dzierzgoń, Stary Targ, a od 2000 r. również przez położną środowiskowo–rodzinną na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie. Usługi realizowaliśmy w oparciu o umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. Doprowadzenie do zawarcia tej umowy wymagało od nas dużej determinacji i pokonania bariery niechęci ze strony nieufnych nam wówczas osób. Satysfakcjonujący jest dla nas fakt zapoczątkowania w tych gminach profesjonalnej opieki ze strony pielęgniarek i położnej. Od roku 2001 do 2004 usługi te realizowaliśmy w oparciu o umowę z Pomorskim Oddziałem Kasy Chorych w Gdańsku. Z końcem 2004 roku, usługi pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych przekazaliśmy lekarzom rodzinnym z tego terenu (na ich prośbę) drogą cesji umowy, natomiast usługi położnej środowiskowo–rodzinnej, w porozumieniu z nami objął również inny podmiot. Skoncentrowaliśmy się na opiece poszpitalnej wdrażając następujące zakresy usług:

* Opieka paliatywna i hospicyjna domowa – dla osób w stanie terminalnym. Po okresie opieki opartej na wolontariacie, pierwszą umowę zawarliśmy z Pomorskim Oddziałem Kasy Chorych w marcu 2001 roku. Każdego roku wzrasta liczba chorych, których obejmujemy opieką, tym bardziej, że z końcem 2007 roku zostało zamknięte Hospicjum stacjonarne przy Szpitalu w Sztumie. Średnio dziennie obejmujemy opieką 25 chorych. Dzięki tej opiece, nie tylko pomagamy osobom chorym godnie przetrwać najtrudniejsze chwile końca życia, ale również wielokrotnie przedłużamy im życie.

* Rehabilitacja domową – opiekę rehabilitacyjną domową rozpoczęliśmy pioniersko w roku 1999 dzięki środkom finansowym przyznanym przez Wojewodę Pomorskiego w ramach konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych. Pozyskane środki finansowe przeznaczone były na zatrudnienie fizjoterapeuty. W roku 2003 utworzyliśmy Poradnię Rehabilitacyjną i ubiegaliśmy się o finansowanie tych usług ze środków ubezpieczenia zdrowotnego. Pierwszą umowę zawarliśmy w roku 2004 r. Dziennie z usług korzysta od kilku do kilkunastu osób. Są to osoby, które wymagają opieki rehabilitacyjnej, a nie mają możliwości dotarcia do zakładu opieki zdrowotnej.

* Usługi pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej – rozpoczęliśmy od roku 2003. Istotą tej opieki jest kontynuacja leczenia szpitalnego, profilaktyka, edukacja zdrowotna i łagodzenia przykrych objawów przewlekłej choroby i długotrwałej niepełnosprawności, np. zapobieganie przykurczom, zesztywnieniu stawów, odleżynom, niedożywieniu, wykonywanie specjalistycznych zabiegów pielęgniarskich, takich jak: leczenie ran, karmienie przez zgłębnik, pielęgnacja przetoki jelitowej, rurki tracheotomijnej, zakładanie i pielęgnacja cewnika pęcherza moczowego, podawanie leków. Średnio dziennie obejmujemy opieką 12 osób.

* W roku 2008 rozszerzyliśmy usługi rehabilitacyjne powołując Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Obecnie obejmujemy opieką średnio 40 osób dziennie.

* Od roku 2008 do usług rehabilitacyjnych włączyliśmy opiekę rehabilitacyjną nad osobami długotrwale niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, u których zakończona została rehabilitacja lecznicza, i którzy nadal wymagają usprawniania w warunkach środowiskowych. Dziennie obejmujemy opieką średnio 25 osób. Opieka ta finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, w tym pomoc w nauce do samoopieki i funkcjonowania w swoim środowisku.

* W roku 2010 ponownie rozszerzyliśmy umowę z Pomorskim Oddziałem NFZ w Gdańsku na usługi rehabilitacyjne, tworząc Dział Fizjoterapii, który przyjmuje dziennie średnio 60 osób.

* Od początku działalności prowadzimy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego. W latach 1998 do 2007 Wypożyczalnia działała dzięki darowiznom rzeczowym pochodzącym głównie z Niemiec. W latach 2007 – 2009 Wypożyczalnia finansowana była ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, co spowodowało jej duży rozwój. Zakupiliśmy dużo nowego sprzętu i nowy samochód osobowo-dostawczy z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. Rocznie korzysta ponad 200 osób.

Każdego roku zwiększa się liczba osób korzystających z naszych usług.

W powiecie sztumskim jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która realizuje tak szeroki zakres opieki poszpitalnej. Wszystkie usługi wprowadziliśmy pioniersko, wychodząc naprzeciw potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych.
W ten sposób zapełniliśmy niszę na rynku usług zdrowotnych, pomagając również mieszkańcom powiatów sąsiednich.

V. Osoby i organizacje, które w szczególny sposób wsparły nasze działania.

Na utworzenie i rozwój naszej działalności ogromny wpływ wywarło wiele wspaniałych osób oraz organizacji w Polsce i poza jej granicami. Dzięki temu, świadczymy fachową pomoc w oparciu o najnowsze standardy i wiedzę medyczną. Dużą rolę odegrały osoby będące autorytetami w dziedzinie rozwijających się w Polsce form opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, a w szczególności:

* Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – prekursor opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, profesor nauk medycznych, medycyny paliatywnej. Nauczyciel akademicki, założyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, przewodniczący Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministerstwie Zdrowia. Kierownik Kliniki Opieki Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 1994-2001 specjalista i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

* Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko – psychoonkolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywno – hospicyjnej w woj. pomorskim, od 2002 roku konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej * śp. ks. Eugeniusz Dudkiewicz, – Krajowy Duszpasterz Hospicjum, Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce. Założyciel Hospicjum Pallottinum w Gdańsku, współtwórca „polskiego modelu hospicjum domowego”

* ks. dr Piotr Krakowiak, teolog i psycholog, założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

* Wiesława Pokropska - lek. med.dyrektor Hospicjum św. Jerzego w Elblągu im. dr Aleksandry Gawryluk, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie warmińsko - mazurskim

* Mirosław Batko -lek. med. v- ce dyrektor Hospicjum św. Jerzego w Elblągu im. dr Aleksandry Gawryluk

* mgr Elżbieta Szwałkiewicz- konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych ”Niebieski Parasol” w Olsztynie

* i inne osoby

Uczestniczyliśmy w prowadzonych przez nich szkoleniach, kursach, konferencjach, spotkaniach. Zwiedzaliśmy zakłady przez nich prowadzone, poznawaliśmy fachową literaturę i artykułów ich autorstwa. Osoby te zachwyciły nas swoją pasją w tworzeniu opieki nad osobami dotkniętymi ciężką nieuleczalną chorobą i niepełnosprawnością, swoim stosunkiem do człowieka chorego i własną wizją opieki. Istotą tej opieki jest nie tylko fachowość, ale przede wszystkim OBECNOŚĆ osób opiekujących się.

Ziarno przez nich zasiane przyniosło owoc w naszym sztumskim środowisku.

Problematykę fachowej opieki paliatywnej i hospicyjnej zaczęliśmy zgłębiać od uczestnictwa w kursie doskonalącym opieki paliatywnej w Krynicy Morskiej, który odbył się w czerwcu roku 1997. Zorganizowany przez Klinikę Opieki Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Hospicjum św. Jerzego im. Aleksandry Gawryluk w Elblągu. Kurs został zorganizowany dzięki staraniom Prof. Jacka Łuczaka i Wiesławy Pokropskiej. Było to ważne wydarzenie, ponieważ dzięki tym osobom idea opieki paliatywnej zaczęła docierać na nasz teren. Ze Szpitala w Sztumie w kursie uczestniczyły: Agnieszka Dębniak - Witkowska -lekarz chorób wewnętrznych (w późniejszych latach pierwszy lekarz Hospicjum Domowego przy naszym Stowarzyszeniu) Jadwiga Dobrzyńska- pielęgniarka oddziałowa oddziału rehabilitacji, Wanda Bartczak-pielęgniarka oddziałowa oddziału neurologii, Krystyna Szafrańska - pielęgniarka naczelna. Po tym kursie zrodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. W przekonaniu o słuszności tego zamierzenia utwierdziła nas Międzynarodowa Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu, zorganizowana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (październik roku 1997), w której uczestniczyła Krystyna Szafrańska. Bodźcem do podjęcia działań była też rozmowa z Elżbietą Szwałkiewicz w Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych ”Niebieski Parasol” w Olsztynie.

Działalność naszą wspierało również wiele innych osób i organizacji, takich jak:
Zbigniew Zwolenkiewicz - Starosta Powiatu Sztumskiego w (latach 2003 – 2007) oraz współzałożyciel i członek naszego Stowarzyszenia
Ryszard Zdziebłowski - pierwszy Starosta Sztumski (od 2002 do 2003 r.)
Piotr Stec - Starosta Sztumski od 2007 do 2010 r., Członek Honorowy Stowarzyszenia
Zygmunt Smoliński – radny, v-ce Starosta Sztumski, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia
Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Członek Honorowy Stowarzyszenia,
Alicja Podlewska -zastępca Burmistrza MiG Sztum Ingo Kurth,
Giselhe Klinger oraz Susanne Geils – kolejni Burmistrzowie Gminy Ritterhde
Wojciech Handke – wówczas dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, obecnie dyrektor Zespołu Szkól Katolickich im. Jana Pawła II w Malborku
Marek Dobrowolski - prawnik 
Maria Król – sekretarz Starostwa Powiatowego w Sztumie
Mirosław Peć - wówczas główny specjalista ds. ochrony zdrowia przy Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia , Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sztumie


Arkadiusz Dzikowski – radny Rady Miejskiej Sztum 
Józef Zdziennicki- radny Rady Miejskiej Sztum 
Tadeusz Buber - Bubrowiecki –  dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie 
Andrzej Górka - Zakład Karny w Sztumie
Hans Joachim Sparr – kierownik Sozialstation Ritterhude
Jolanta Tuszyński – pielegniarka Sozialstation Ritterhude (pochodzi z Gdańska) 

Aleksandra Modlińska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
Mirosława Szpalerska - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, radna Rady Miejskiej Sztum i członek Stowarzyszenia,
Gerard Zajdowski - były Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej Ziemi Sztumsko -Dzierzgońskiej – dzięki niemu w początkach naszej działalności otrzymaliśmy dary rzeczowe z Powiatu Rottenburg - Wümme z Niemiec
Lesch Chętnik - Prezes Banku Spółdzielczego w Sztumie, jeden z pierwszych darczyńców, 
Jolanta Belcarz-Dzikowska – marketing Banku Spółdzielczym w Sztumie,
Bogumiła Grabowska – lekarz, ordynator oddziału rehabilitacji, Członek Honorowy Stowarzyszenia, związana ze Stowarzyszeniem od początku jego działalności, 
Wacław Bielecki – dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie, Członek Honorowy Stowarzyszenia
Irena Samson - pielęgniarka, konsultant wojewódzki w dziedzinie opieki długoterminowej,
Ewa Danielewicz – instruktor Wojewódzkiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Konsultowała nasz pierwszy projekt wysłany do Fundacji Królestwa Niderlandów 
oraz wiele innych osób. Więszość z nich nadal wspiera naszą działalność.

VI. Ważne wydarzenia i nasze sukcesy

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące fakty:

1. Od 1998 r. rozpoczynamy naszą działalność w ramach wolontariatu, otrzymując wsparcie finansowe i rzeczowe darczyńców oraz Samorządu Miasta i Gminy Sztum. Jest to początek dobrej współpracy z samorządem lokalnym. W zamian włączamy się w realizacje zadań własnych Gminy i Powiatu organizowanych przez samorządy, np. pomagamy w akcjach profilaktycznych. Cała nasza działalność statutowa jest zbieżna z zadaniami własnymi gminy i powiatu. Uczestniczymy w szkoleniach, wymianie doświadczeń z innymi organizacjami, w działalności Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu następnie w Gdańsku, współpracujemy z wojewódzkimi i krajowymi konsultantami.

2. Rok 1998/1999 - na zaproszenie Samorządu Gminy Sztum -bierzemy udział w programie wymiany młodzieży Polsko – Kanadyjsko - Ukraińskiej.  Młodzież wolontaryjnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych, głównie w promocji Stowarzyszenia. Nasze kontakty z niektórymi z nich trwają do dziś.

4

Styczeń 1999 r. Uczestnicy Wymiany Młodzieży Polsko-Kanadyjsko-Ukraińskiej w Sztumie.

5

Październik 2009. Na zdjęciu pierwsza z lewej uczestniczka z Kanady –Kristen Ward (Rutten) ze swoją najbliższa rodziną (z prawej jej maż Chris Rutten) - podczas drugich odwiedzin w naszym stowarzyszeniu po zakończeniu „wymiany”.

3. Spotkanie to, które odbyło się w Sztumie, miało wymiar strategiczny dla naszej organizacji. Dało początek niezwykle owocnej, wieloletniej współpracy z Sozialstation Ritterhude, prowadzonej przez Hansa Joachima Sparr. W pierwszych latach korzystaliśmy z ich materialnej pomocy. Wspierali nas mieszkańcy i organizacje nie tylko Gminy Ritterhude, ale również Powiatu Osterholz –Schermbek (w tym Szpital Powiatowy, Lions Club w Ritterhude i inne).

Na potrzeby osób chorych wpływają do nas dary od mieszkańców innych miejscowości z Niemiec: powiatu Rotenburg-Wüme, Kerpen, Hamburga, a także z Kanady. Dzięki temu możemy zapoczątkować nasze statutowe działania, a także pomóc w tworzeniu Hospicjum Stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Szpitalu w Sztumie.

6

7

Anna Lewandowska, Lucyna Farysej, Ryszard Zdziebłowski – przed wyjazdem do chorych i Anna Lewandowska w domu chorego - rok 2007. Samochód zakupiony za środki finansowe zebrane i przekazane przez Pana Ingo Kurth.

7a

Anna Lewandowska w domu chorego

8

Październik 2000 rok. Wizyta członka Lions Club z Ritterhude - Dr. Peter Caselitz (w centrum). Od lewej: Krystyna Szafrańska – wówczas kierownik Działu Opieki Długoterminowej Szpitala w Sztumie i prezes Stowarzyszenia, śp. Jan Malanowski - Dyrektor SP ZOZ w Sztumie, śp.Agnieszka Lubowiecka i Zbigniew Zwolenkiewicz – wówczas zastępca Burmistrza MiG Sztum.

4. W roku 1999 otrzymujemy wsparcie finansowe od Wojewody Pomorskiego na pionierskie rozpoczęcie rehabilitacji domowej. W tym przedsięwzięciu pomagają nam również darczyńcy z Polski i z Niemiec, przekazując darowizny finansowe oraz sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby naszych podopiecznych.

9

Rok 1999. Sprzęt rehabilitacyjny z Ritterhude w domu naszej podopiecznej. Na zdjęciu fizjoterapeuta Andrzej Cackowski i pielęgniarka Zuzanna Kuc- Bębenek.

5. Od roku 2000 nawiązujemy naszą wieloletnią współpraca z Sozialstation Ritterhude.

10

Czerwiec 2000 rok. Pierwsza wizyta naszej delegacji w Sozialstaion Ritterhude.Od lewej: Bogumiła Grabowska, Jolanta Tuszyński -pielęgniarka Sozialstation, Hans -Joachim Sparr –kierownik Sozialstation, Krystyna Szafrańska.

6. Od 2000 r. rozpoczynamy współpracę z Pomorski Odziałem Kasy Chorych, następnie Pomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsze umowy dotyczą świadczenia opieki pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej. Umowy realizowane są do 2004 r. Następna umowa, zawarta w 2001 r., dotyczy świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej domowej.

7. W 2002 r. otrzymujemy wsparcie i pomoc materialną od samorządu Powiatu Sztumskiego, który przekazał Stowarzyszeniu nieodpłatnie (w użyczenie, następnie na własność) budynek w stanie surowym, znajdujący się na terenie Szpitala w Sztumie ul. Reja 12, na działalność statutową. Występujemy z wnioskiem do Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej/Co-operating Netherlads Foundations for Central and Eastern Europe/ o przyznanie grantu na realizację Projektu pn” Opieka paliatywno-hospicyjna darem serca dla osób w stanie terminalnym – remont i adaptacja budynku na cele usług zdrowotnych”.

8. W grudniu 2003r. od Fundacji Królestwa Niderlandów otrzymujemy pozytywną odpowiedź.

9. W roku 2003 rozpoczynamy usługi - opiekę domową długoterminową -finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.

10. Od roku 2004 rozpoczynamy kontynuację rehabilitacji środowiskowej w domu chorego, w oparciu o środki ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymujemy dotację na wyposażenie Poradni Rehabilitacyjnej w sprzęt rehabilitacyjny, przyznaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego ze środków PFRON, w ramach programu -„Program wyrównywania różnic między regionami”.

11

Rok 2004 – pierwsza baza Stowarzyszenia.
Fizjoterapeuci zapoznają się z pierwszym nowym sprzętem zakupionym ze środków PFRON.

W roku 2004 przygotowujemy również dokumentację budowlaną na realizację Projektu pn” Opieka paliatywno-hospicyjna darem serca dla osób w stanie terminalnym – remont i adaptacja budynku na cele usług zdrowotnych”.

11. W maju roku 2005, rozpoczynamy prace inwestycyjne. Na ten Projekt otrzymujemy również dofinansowanie ze środków PFRON, przyznane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dzięki temu, dla naszych działań, możemy utworzyć odpowiednią bazę lokalową
- budynek o powierzchni użytkowej ponad 200 m2.

12. W 2006 r. przenosimy się do naszego budynku. Uroczyste otwarcie budynku, w którym zorganizowaliśmy Poradnię Rehabilitacyjną i Poradnię Opieki Paliatywnej - odbyło się dnia 07.04.2006 r.

 12 12a

Budynek przed remontem - 5.V. 2005 oraz budynek po remoncie - 25.X.2005

13

Tablica pamiątkowa w budynku

14

W uroczystym otwarciu budynku uczestniczyły władze samorządowe oraz honorowi goście: od lewej – Zbigniew Zwolenkiewicz Starosta Powiatu Sztumskiego, Hans Joachim sprarr Kierownik Sozialstation Ritterhude, Piotr tłumacz, Ingo Kurth Ritterhude, Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Krystyna Szafrańska.

15 15a

Zdjęcia z uroczystego otwarcia budynku.

13. W lipcu 2006 r. Rada Powiatu Sztumskiego składa wizytę w naszej nowej siedzibie. Rezultatem tej wizyty jest podjęcie przez Radę uchwały o przekazaniu naszemu Stowarzyszeniu dodatkowo terenu wokół budynku na polepszenie działalności statutowej

16

Rada Powiatu Sztumskiego w Stowarzyszeniu „DAR SERCA”

14. W 2007 r. rozpoczynamy realizację dużego Projektu pn. ”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA w Sztumie alternatywną formą pomocy osobom niepełnosprawnym w szybkiej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz procesie adaptacji”. Projekt jest finansowany ze środków PFRON w ramach Programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” - przewidziany do realizacji na 3 lata. W ciągu tych lat zakupujemy dużą ilość profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do opieki domowej i rozszerzamy działalność Wypożyczalni. Kupujemy również samochód dostawczo -osobowy marki RENAULT. Liczba wypożyczeń rocznie wynosi około średnio 300.

15. W październiku 2007r. po raz pierwszy organizujemy koncert charytatywny na rzecz osób nieuleczalnie chorych, włączając się tym samym w ogólnoświatowa Akcję „ZAGRAJMY DLA HOSPICJÓW” i ogólnopolska Kampanię „Hospicjum to też Życie”. Rozpoczynamy owocną długofalową współpracę z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku. Następnie koncerty organizujemy każdego roku.

17

Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku na inauguracyjnym Koncercie charytatywnym, z nauczycielką Joanną Brożyńska (pierwsza z lewej).

18

Październik 2010 r. Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy Zespołu Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza, po wręczeniu podziękowań za pomoc w organizacji koncertu.

16. 2008 r. Składamy wniosek i zawieramy umowę z Oddziałem Pomorskim Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na rozwój opieki rehabilitacyjnej w ramach programu PFRON pn. „PARTNER” , którego celem jest wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Program trwał 1rok. Skorzystało z niego 51 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki temu programowi wdrożyliśmy na terenie powiatu sztumskiego – pioniersko- rehabilitacje dzienną tworząc Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Jest to jedyna placówka w naszym regionie trzech powiatów – na Powiślu. Jej rozwój nastąpił również dzięki dobrej współpracy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, który wykupił u nas usługi rehabilitacyjne dla chorych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. W pierwszym roku objęliśmy opieka 378 takich osób.

17. Od roku 2009 kontynuujemy działalność Ośrodka Rehabilitacji Dziennej otrzymując refundację za usługi ze środków ubezpieczenia zdrowotnego. Liczba korzystających osób każdego roku wzrasta. Podejmujemy sie również realizacji zadania zleconego przez Oddział Pomorski PPFRON pod tytułem „Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz w umożliwieniu im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ”DAR SERCA”.

Dzięki temu zadaniu, w 2009 r. z opieki skorzystały 32 osoby. Zadanie realizujemy przez następne lata.

19

Lipiec 2009 r. Nasi pierwsi podopieczni objęci opieką w ramach wsparcia finansowego ze środków PFRON oraz ich opiekunowie.

18. W roku 2010 rozszerzamy usługi rehabilitacyjne tworząc Dział Fizjoterapii i zawieramy umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rehabilitacje ambulatoryjną. Z końcem roku 2010 realizujemy już wszystkie usługi poszpitalne zawarte w naszym autorskim Projekcie pn. „Ośrodek Pielęgnacyjno –Opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowej i terminalnej.”

Posiadamy: 
1) fachowy personel medyczny i osoby wspierające
2) niezbędną bazę lokalową i sprzętową
3) stałe źródła finansowania
4) zaufanie społeczne
5) darczyńców 
6) wolontariuszy

W ciągu minionych lat działalności, pozyskaliśmy do współpracy organizacje i instytucje, takie jak:

1) Samorząd wojewódzki, powiatowy, gminny (między innymi realizujemy zadania zlecone przez samorząd, otrzymujemy niezbędne wsparcie)

2) Szpital w Sztumie i inne zakłady ochrony zdrowia (współpracujemy w zakresie kontynuacji opieki nad osobami chorymi)

3) Szkoły (współpracujemy w zakresie wolontariatu, a Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie korzysta ze Stowarzyszenia jako bazy szkoleniowej)

4) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu (wspólnie realizujemy umowy w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu)

5) Fundacja Hospicyjna w Gdańsku (wspólnie realizujemy działalność promocyjną, otrzymujemy wsparcie materialne, uczestniczymy w konferencjach)

6) Pomorski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku (realizujemy umowy na projekty i zadania)

7) Pomorski Wojewódzki Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku (realizujemy umowy na usługi zdrowotne)

8) inne Dnia 31.12.2010 r. Stowarzyszenie liczy 16 członków zwyczajnych i 4 honorowych Zatrudnia 36 osób na stanowiskach: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, masażysty, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, psychologa, i innych (umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, cywilno-prawne).

Wyróżnienia dla Stowarzyszenia.

Jesteśmy organizacją liczącą się w naszym środowisku, czego wyrazem są liczne wyróżnienia: listy gratulacyjne, rekomendacje, opinie osób korzystających z usług (ankiety)oraz podziękowania.
Dużym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było uhonorowanie prezes i v -ce prezes odznaczeniami.
Krystyny Szafrańskiej:

1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” – styczeń 2006 r.
2. Srebrnym Krzyżem Zasługi – grudzień 2006r.
3. Medal Honorowy „W Uznaniu Zasług Dla Powiatu Sztumskiego” – maj 2007 r.
4. Medal Honorowy „Za zasługi dla Ziemi Sztumskiej” - październik 2010 r.
5. Podziękowania od samorządu powiatu i gminy

Anny Lewandowskiej: - „Medal Honorowy „Za zasługi dla Ziemi Sztumskiej” i podziękowanie od samorządu gminy - grudzień 2010 r.

Medal Honorowy „Za zasługi dla Ziemi Sztumskiej” otrzymał również z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora nasz przyjaciel i główny darczyńca Hans - Joachim Sparr . Było to w Ritterhude na uroczystości z okazji jubileuszu współpracy partnerskiej między Gminami: Sztum, Ritterhude i Val De-Reuil, w dniach 10 –16.06.2010 r.

 20 20a

Maj 2007 rok, Sztum. Odbieranie wyróżnień przez Krystynę Szafrańską: Srebrnego Krzyża Zasługi z rąk Wojewody Piotra Karczewskiego oraz Medalu „ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SZTUMSKIEJ” z rąk Piotra Steca –Starosty Sztumskiego i Mariusza Żółtowskiego - Radnego Powiatu Sztumskiego.

21

Czerwiec 2010 r. Ritterhude. Hans Joachim Sparr z żoną Karin po odebraniu honorowego wyróżnienia - Medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.

Nasze plany na przyszłość:
Dalsze rozwijanie istniejących usług oraz poszerzenie usług rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych i starszych, a w tym celu przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku w Czerninie po byłym przedszkolu. Budynek ten został nam dany w użyczenie, w marcu 2010 r., na 25 lat z możliwością przedłużenia umowy użyczenia. Dzięki tej inwestycji rozwiniemy również opiekę dzienną dla seniorów i osób długotrwale niepełnosprawnych.

 22 22a

Budynek zaadoptowany w Czerninie 2010r.

Oto kilka fotografii osób, spośród grona tych, którzy zapisali się w szczególny sposób na kartach historii naszego Stowarzyszenia, z uroczystości otwarcia budynku Stowarzyszenia dnia 07.04.2006 r. Zdjęcia wykonane przez pana Mariana Pudełko i pana Mirosława Jabłońskiego podczas uroczystości otwarcia budynku Stowarzyszenia , zaadaptowanego i wyremontowanego na cele usług zdrowotnych, która odbyła się dnia 07.04.2006 r.

23

Od lewej: śp. Mirosław Jabłoński, Zbigniew Zwolenkiewicz – wówczas Starosta Sztumski, Mirosław Grabarek - lek. med., Arkadiusz Dzikowski - radny Miasta Sztum, Józef Zdziennicki – wówczas radny Miasta Sztum.

24

Jadwiga Bławat –przedstawicielka Pana Marszałka Woj. Pomorskiego - Jana Kozłowskiego, Krystyna Szafrańska, Wiesława Pokropska lek. med. – dyr. Hospicjum św. Jerzego w Elblągu, Mirosław Batko – lek. med. dyrektor medyczny Hospicjum św. Jerzego w Elblągu, Katarzyna Formela – Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

25

Od prawej: Pan Ryszard Zdziebłowski – pierwszy Starosta Sztumski od 2002 r.- przyjmuje podziękowania.

26

Od lewej: Arkadiusz Dzikowski, Leszek Tabor- Burmistrz M i G Sztum, Józef Zdziennicki- składają gratulacje członkom Stowarzyszenia

27

Prof. dr hab. Krystyna de Walden- Gałuszko - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

28

dr Aleksandra Modlińska - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w Gdańsku.

29

Od prawej: Ingo Kurth, Anna Lewandowska, Krystyna Szafrańska – wręczają podziękowanie.

30

Od prawej: Hans - Joachim Sparr - kierownik Sozialstation Ritterhude.

31

śp. Krystyna Muszyńska - nauczycielka, redaktor lokalnej Gazety Powiśle, Członek Zwyczajny i współzałożyciel Stowarzyszenia.

32

Pierwszy rząd od prawej: Jan Kaszubowski - ordynator oddziału położniczo - ginekologicznego, Bogumiła Grabowska-ordynator oddz. rehabilitacji, Jolanta Czerwińska -oddziałowa oddzi. Wewnętrznego, Krystyna Rzatkowska - pracownik Stowarzyszenia.

33

Andrzej Górka- dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie przyjmuje podziękowanie.

34

Wolontariuszka Irena Kasprzyk – nauczycielka Gimnazjum w Czerninie, odbiera podziękowanie dla siebie i wolontariuszy tej Szkoły, których jest opiekunem.

35

W pierwszym rzędzie od prawej: Anna Lewandowska- v-ce prezes, Mariola Dziadul –pielęgniarka (pierwsze wolontariuszki Stowarzyszenia) i Lucyna Farysej -pielęgniarka.

36

Wolontariusze Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie podczas występu artystycznego, który przygotowali pod kierunkiem Kseni Grekulak – pierwsza od prawej.

37

Na pierwszym planie Piotr Stec -Starosta Sztumski, dalej śp. ks. Antoni Kurowski podczas światowego dnia „Głosy dla Hospicjów” w Sztumie 10.10.2007r.