Budynek Stowarzyszenia w Czerninie, ul. Zielna 2

 Budynek Stowarzyszenia pod adresem: 82-400 Sztum-Czernin,ul. Zielna 2

Mieści się tu Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy „DAR SERCA” do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej i społecznej.
Miejscowość Czernin leży 2 km od Sztumu.

 1

Zdjęcie 1.1. - wrzesień 2015r.

2

Zdjęcie 1.2.- wrzesień 2015r.

34
Zdjęcie1.3. - wrzesień 2015r. Zdjęcie 1.4.– maj 2013r.

Budynek wraz z działką został przekazany w użyczenie Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” przez Samorząd Miasta i Gminy Sztum na okres 25 lat z możliwością przedłużenia. Umowę zawarto 01.03.2010 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z 11.02.2010 r. Jest to budynek trzykondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1171 m2 , powierzchnia działki wynosi 3695 m2. Duży teren wokół budynku pozwala na organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także organizowania form terapii zajęciowej w plenerze.
W roku 2012 obiekt został w 70% wyremontowany, rozbudowany i zaadaptowany na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia i częściowo oddany do użytku w grudniu 2012r. W ten sposób zrealizowany został kolejny etap planu strategicznego Stowarzyszenia, tzn. poszerzenie działalności o opiekę dzienną i całodobową dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i leczniczej. Jest to etap w działalności statutowej Stowarzyszenia, który zapewnia kompleksowość naszych usług zdrowotnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Natomiast opieką rehabilitacyjną ambulatoryjną leczniczą obejmujemy osoby w różnym wieku, poprawiając tym samym dostęp do tych usług.
Na Powiślu jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Środki finansowe na inwestycję oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego pozyskaliśmy dzięki środkom własnym zebranym przez kilka ostatnich lat, darowiznom, środkom z 1- go %-ta od podatników, z dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego. Jednakże środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy na inwestycje nie wystarczyłyby na realizację zamierzeń. Duża część prac wykonana była bezpłatnie przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie, z którym współpracujemy od roku 2005,a także przez lokalnych przedsiębiorców. W pracach budowlanych uczestniczyły też osoby bezrobotne, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie. Dzięki tej pomocy wykonane były prace rozbiórkowe, prace budowlane w piwnicy, prace ziemne na terenie wokół obiektu, wywóz gruzu i porządkowanie terenu oraz prace wykończeniowe malarskie.
Poniżej zamieszczamy wykaz instytucji i firm, które wsparły inwestycję.
Koszt inwestycji na tym etapie wynosił 2300 tys. zł.
Wysokość dotacji wynosiła 400 tys. zł. , udział finansowy Stowarzyszenia wynosił 1200 tys. zł.
Wartość prac wykonanych w ramach wkładu własnego Stowarzyszenia, tzn. w czynie społecznym i przez osoby zatrudnione przez Stowarzyszenia „Dar Serca” - oszacowano na kwotę 700 tys. zł.

5

Zdjęcie nr 2.1. Rzut Projektu - Parter- część zabiegowa – rehabilitacja. Prace zakończone w grudniu 2012 r. Od kwietnia 2014r. pomieszczenia parteru przystosowane zostały do prowadzenia opieki dziennej i całodobowej (o przyczynie zmian piszemy poniżej). Z opieki korzysta jednoczasowo około 35 osób. Powierzchnia użytkowa ponad 500 m2. Poniżej zdjęcia obrazujące stan obecny parteru z dnia 12.06.2016 r.

Poniżej zdjęcie 2.2. pokój opieki całodobowej dwuosobowy i 2.3. gabinet rehabilitacyjny

67

8

Zdjęcie 2.4. Projekt - Piętro – część opiekuńcza – obecnie w trakcie kontynuacji prac budowlanych.

W sierpniu 2015 r. zrealizowaliśmy zakup i montaż dźwigu windowego z poziomu zerowego na piętro. Po zakończeniu prac przybędzie dodatkowo10 miejsc dla opieki całodobowej oraz 15 miejsc opieki dziennej. Powierzchnia użytkowa pietra wynosi ponad 500 m2. Do wykonania są następujące prace: położenie tynków, położenie pokrycia posadzek, osadzenie drzwi, położenie glazury w sanitariatach, malowanie ścian. Koszt oszacowany na 250 tys. zł. Na ten cel poszukujemy środków finansowych. Wdzięczni będziemy za każde wsparcie. Poniżej zdjęcie obrazujące stan obecny pietra z dnia 12.06.2016 r.

9
Zdjęcie 2.5. Widok piętra z 12.06.2016r.

Nasze zamiary rozwinięcia usług rehabilitacyjnych w oparciu o współprace z Narodowym Funduszem Zdrowia nie powiodły się. Od lipca 2013 r. zakończyliśmy współpracę w zakresie rehabilitacji, po przeprowadzonym przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku konkursie ofert na kolejne 3 lata. Nasze oferty nie zostały wybrane do kolejnej umowy. Po 2 latach, od lipca 2015r. wróciliśmy do współpracy z NFZ w zakresie rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej dzięki pozytywnemu dla nas wyrokowi sądowemu Sądu Administracyjnego w Warszawie, na nasze odwołanie od decyzji Prezesa NFZ. Od lipca 2015 r. rozpoczęliśmy kontynuacje rehabilitacji dziennej dla osób długotrwale niepełnosprawnych, jednakże w naszej Jednostce w Sztumie na ul. Reja 12, a nie w Czerninie. Stało się to dlatego, że przez minione 2 lata Ośrodek w Czerninie przystosowaliśmy do opieki dziennej i całodobowej dla seniorów i osób niepełnosprawnych, na co, jak się okazało, było zapotrzebowanie.
Zmiany następowały kolejno:
1. W roku 2013 bazę Ośrodka w Czerninie wykorzystaliśmy na potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach zadania zleconego przez Samorząd Miasta i Gminy Sztum na zadanie pn.: „ Profilaktyka w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”. Z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 120 osób. Realizowaliśmy również zadanie zlecone przez Pomorski Odział Wojewódzki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) . W ramach tego zadania w roku 2013/2014 z rehabilitacji skorzystało 40 osób niepełnosprawnych.
2. Od marca 2014r. rozpoczęliśmy prowadzenie opieki dziennej dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w ramach umowy z tą instytucją dla skierowanych 10 osób.
3. Od 29.04.2014r. rozpoczęliśmy usługi opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wczasów i turnusów rehabilitacyjnych.
4. Od maja do grudnia 2014r. realizowaliśmy projekt pn. „ Aktywny senior darem serca dla potrzebujących” w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych - ASOS. Z projektu skorzystało 30 osób, a Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo 4 stałych wolontariuszy.
Działania te pozwoliły na wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętu oraz zatrzymanie fachowego personelu, a nawet zatrudnienie nowego i na dalszy rozwój działań statutowych.
Przez cały czas ze strony środowiska lokalnego towarzyszyła nam i towarzyszy nadal przychylność i szacunek dla działań, a także wsparcie w formie prac i darowizn finansowych oraz wolontariatu.
Dzięki temu Ośrodek pięknieje i rozwija się. Opieka jest na możliwie najwyższym poziomie w ramach warunków Ośrodka. W czerwcu 2016 r. osiągnęliśmy pełne obłożenie łóżek, których mamy 21 ( z dostawkami) i pełne wykorzystanie miejsc opieki dziennej, których mamy 10. Zapotrzebowanie na miejsca wzrasta.
5. W 2015 r. zakupiliśmy i zamontowaliśmy dźwig windowy oraz rozpoczęliśmy starania o kontynuację inwestycji na piętrze. Więcej informacji powyżej - zdjęcie nr 7.

OTO KRÓTKA HISTORIA Z PRZEBIEGU PRAC - przygotowanie i prace w roku 2012 oraz uroczyste otwarcie i rozpoczęcie działalności.

10

Zdjęcie 3.1 Czerwiec 2010 r. Budynek w Czerninie ul. Zielna 2 - wizyta inspektorów Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Marcin Stobba i Feliksa Kusowskiego ( kolejno z lewej). Na zdjęciu również od prawej Anna Lewandowska, Leszek Witkowski – architekt i Krystyna Szafrańska.

11

Zdjęcie 3.2. lipiec 2010r.Otrzymanie dotacji od samorządu Województwa Pomorskiego i podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strugiem ( na zdjęciu centralnie od lewej Mieczysław Strug i Krystyna Szafrańska).

12

Zdjecie 3.3. Na zdjęciu od lewej: Michał Niedbała– Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie , Mirosława Szpalerska - członek Zarządu Stowarzyszenia, Krystyna Szafrańska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Kazimierz Zima- Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie

Listopad 2011 r. Na nasze zaproszenie, odbyło się spotkanie z dyrektorem Zakładu Karnego w Sztumie Kazimierzem Zimą i jego zastępcą Michałem Niedbała. Celem spotkania było omówienie kontynuacji współpracy w zakresie pomocy przy pracach inwestycyjnych Stowarzyszenia. Wizyta zaowocowała zawarciem umowy na wykonanie prac społecznych przez osadzonych w tym Zakładzie. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 15.11.2011 r.

13

Zdjęcie 3.4. Styczeń 2012r. Wizytacja Inspektorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Od lewej: Marcin Stobba, Krystyna Szafrańska, Anna Lewandowska, Feliks Kusowski.

14

Zdjęcie 3.5. Wrzesień 2011r. Budynek przed rozpoczęciem prac

15

Zdjęcie 3.6. Grudzień 2012r.oddanie budynku do użytku od lewej:

16

Zdjęcie nr 3.7. Odbiór obiektu przez Inspektora Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Sztumie - grudzień 2012r.
1718
Zdjęcie 3.8 . Korytarz po inwestycji Zdjęcie 3.9. Ten sam korytarz w trakcie prac

1920

Zdjęcie 3.10. Toaleta po inwestycji Zdjęcie 3.11. Ta sama toaleta przed inwestycją

21
Zdjęcie 3.12. W dniu otwarcia obiektu w gabinecie kinezyterapii. od lewej: Grzegorz Rutkowski, Krystyna Szafrańska, Katarzyna Guziewicz, Piotr Koprowski

2223

Zdjęcie 3.13. I 3.14. Gabinet fizykoterapii przed pracami i po wprowadzeniu usług rehabilitacyjnych
2425
Zdjęcie 3.15. Gab. magnetoterapii – Grzegorz Rutkowski; Zdjęcie 3.16. Gab. masażu - Elżbieta Robak

26
Zdjęcie 3.17. Boksy

27

Zdjęcie 3.18 W boksie elektroterapii
28
Zdjęcie 3.19. Boks - Laseroterapia

29

Zdjęcie 3.20. Gabinet hydroterapii 

30
Zdj. 3.21 Ciepłolecznictwo – lampa Sollux ;

31

Zdj. 3.22. Gab. ciepłolecznictwa – aparat Fango

32

Zdj. 3.23. Gab. masażu- masaż limfatyczny

33

Zdj. 3.24. Pokój wypoczynku

34

Zdjęcie 3.25.Od lewej: Jadwiga Kamińska dostawca sprzętu rehabilitacyjnego z MEDEN-INMED Koszalin, Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska

UROCZYSTE OTWARCIE OŚRODKA REHABILITACYJNO –OPIEKUŃCZEGO „DAR SERCA” W CZERNINIE ODBYŁO SIĘ 24 PAŹDZIERNIKA 2013R.

35

Zdjęcie 4.1.Wstęgę przecinają: Od lewej Leszek Sarnowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Wojciech Cymerys – starosta Sztumski, Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Feliks Kusowski – inspektor Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – przedstawiciel Marszałka

36

Zdjęcie 4.2.Poświęcenie miejsca przez ks. Zbigniewa Bieleckiego Proboszcza Parafii po wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Czernie

37


38

Zdjęcie 4.3. i 4.4. Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie i obecność licznych zaproszonych gości uświetniło uroczystość.

39
Zdjęcie 4.5. Gratulacje od Gości.

40

Zdjęcie 5.1.: 8 listopad 2014r. - w centrum Robert Nixon z Anglii – Koordynator Międzynarodowego Programu Rewalidacji Osób Upośledzonych Umysłowo- ds. Europy Centralnej i Wschodniej. Odwiedzin nasz Ośrodek w Czerninie przy okazji, będąc na uroczystości nadania imienia Krystyny Jankowskiej Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Uśnicach, z którym współpracujemy.

Poniżej Paweł Janusiewicz – mgr fizjoterapii oprowadza Gościa po gabinetach rehabilitacyjnych. 

4142

4344

Oto kilka fotografii obrazujących realizacje w/w Projektów:

45

Zdjęcie 6.1. wrzesień 2013r. uczestnicy opieki dziennej.
46
Zdjęcie 6.2, Spotkania towarzyskie

47

Zdjęcie 6.3 „Andrzejki”

Rehabilitacja: zdjecie 6.4 ; 6.5.; 6.6.; 6.7.;6.8.;

 4849

505152 

Terapia zajęciowa - zdjęcia poniżej: 7.1; 7.2.; 7.3. ; 7.4.; 7.5.; 7.6.

 5354

5556

5758


59
Zdjęcie nr 8.1. budynek - wrzesień 2015r.,

II Etap inwestycji – zakup i montaż dźwigu windowego – nastąpił w miesiącu sierpniu 2015r. Uroczyste otwarcie odbyło się 17.10.2015r. Zadanie dofinansowane było w 50% ze środków PFRON i w 50% z własnych środków Stowarzyszenia. W realizacji zadania w zakresie spraw proceduralnych uczestniczyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Starostwem Powiatu Sztumskiego.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum , Powiatu Sztumskiego oraz Województwa Pomorskiego.

60

Zdjęcie nr 9.1 - przejażdżka windą
61
Zdjęcie 9.3. Prezentacja działalności Stowarzyszenia w obiekcie w Czerninie przez K. Szafrańską
W pierwszym rzędzie od lewej: Krystyna Dominiczak –Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Jadwiga Bławat kierownik tej instytucji, Agnieszka Łęgowska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz Agnieszka Olszańska pracownik tej instytucji, Jan Biłan podopieczny Stowarzyszenia ” Dar Serca”.

62
Zdjęcie 9. 4. :Agnieszka Olszańska –pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie otrzymuje z rąk Prezesa Stowarzyszenia K. Szafrańskiej podziękowanie za duży wkład pracy w prowadzeniu spraw proceduralnych zadania.

6364

Zdjęcie 9.5 Zdjęcie 9.6.

Zdjęcie9.5.- Życzenia i gratulacje od władz samorządowych składają Kazimierz Barański – sołtys Czernina, Leszek Tabor Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz Sylwia Mackiewicz Dyrektorka Miejsko Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Zdjęcie 9.6. Gratulacje od Alicji Podlewskiej przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Dzierzgoń.

6566
Zdjęcie 9.7. zdjęcie 9.8.

Zdjęcie 9.7. Listopad 2015r. Wizyta Wójtów w Ośrodku w Czerninie. Od prawej: Sławomir Słupczyński -Gmina Ryjewo, Kazimierz Kulecki – Gmina Mikołajki Pomorskie, Krystyna Szafrańska, Wiesław Kaźmierski -Gmina Stary Targ, Irena Sadłos – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.

Zdjęcie 9.8 Rozmowa o potrzebach związanych z kontynuacją inwestycji ponaglanej potrzebą zwiększenia miejsc w Ośrodku.

ZDJĘCIA Z PRZYGOTOWAŃ I PRZEBIEGU PRAC INWESTYCYJNYCH ROK 2010 – 2012.

Zdjęcie 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.; Rok 2010 wizja lokalna w obiekcie w Czerninie przed rozpoczęciem prac .

6768

6970

 

71

Zdjęcie 11.1 Rok 2010- Wstępne prace nad koncepcją PROJEKTU w gabinecie projektowym Pana Dariusza Hafmana z Dzierzgonia. Od lewej: Dariusz Hofman, Krystyna Szafrańska, Mirosława Szpalerska

7273
Zdjęcie 11.2. Na budowie od lewej: Leczek Natora wykonawca kosztorysu inwestorskiego, Zbigniew Zwolenkiewicz członek Stowarzyszenia, Leszek Witkowski. Zdjęcie 11.3. od lewej: Inga Murawska, Alicja klewicz, Krystyna Szafrańska – zebranie Zarządu na budowie - styczeń 2012r.

Poniżej - Styczeń 2012r. Przygotowanie obiektu do prac przez głównego wykonawcę - prace rozbiórkowe i uporządkowanie pomieszczeń przez osadzonych Zakładu Karnego w Sztumie - zdjęcie 12.1. ; 12.2. ; 12.3. ; 12.4.

 7475

7677

KWIECIEŃ 2012R. ROZPOCZĘCIE PRAC PRZEZ GŁÓWNEGO WYKONAWCĘ

7879
Zdjęcie nr 13.1. zdjecie nr 13.2.

Zdjęcie13.1. : Od lewej Leszek Witkowski architekt , Andrzej Leszczyński -główny wykonawca, Włodzimierz Nowakowski - inspektor nadzoru, Józef Abramowicz - kierownik budowy.

Zdjęcie 13.2 mgr inż. Agnieszka Skrzypek –pracownik głównego wykonawcy.

8081
Zdjecie nr 13.3. Zdjęcie nr 13.4.

WIZYTA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA BUDOWIE CZERWIEC 2012 R.

Zdjęcia nr 14.1. ;14.2; 14.3.; 14.4.;

8283

8485

Poniżej kilka zdjęć z wykonania prac ziemnych z pomocą Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego w Sztumie z użyciem ciężkiego sprzętu (prace wykonane bezpłatnie). Prace wykonują osadzeni Zakładu Karnego w Sztumie. Zdjęcie 15.1. ; 15.2.; 15.3. 15.4.; 15.5. ;15.6.

8687

Prace rozbiórkowe zewnętrzne w wykonaniu przez osadzonych Zakładu Karnego w Sztumie.

8889

 

9091
Zdjęcie 16.1 Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sztumie Renata Kozłowska (druga z lewej) zapoznaje się ze stanem inwestycji.

Zdjęcie 16.2.Przygotowanie do wykonania ocieplenia zewnętrznego i elewacji.

92

Zdjęcie 17.2 październik 2012r. Zakończenie prac przez głównego wykonawcę Andrzej Leszczyński – pierwszy z prawej, Antoni Gałecki, Krystyna Szafrańska, Leszek Witkowski architekt , Włodzimierz Nowakowski – inspektor nadzoru, Agnieszka Skrzypek.

93

Zdjęcie 17.1 Październik 2012 r. Wizyta instruktażowa inspektorów Stacji Sanitarno –Epidemiologiczne w Malborku na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia. Od lewej Pani Ewa Jańczewska –Kukawsak, Krystyna Szafrańska i Krystyna Latkiewicz

94

Zdjęcie 17.2.Grudzień 2012r. Podczas odbioru obiektu przez tych samych Inspektorów Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku (druga i trzecia z prawej)

9596

Zdjęcie 17.3. Styczeń 2013 - Członkowie Stowarzyszenia zapoznają się ze stanem inwestycji po częściowym oddaniu do użytku. Zdjęcie 17.4. Piętro – pozostaje do wykończenia

Częściowe oddanie budynku do użytku nastąpiło z dniem 30.12.2012r.
Autorem projektu jest Leszek Witkowski – architekt
Współautorami są:
Tomasz Witkiewicz – instalacja sanitarna
Waldemar Engelgardt - branża elektryczna

Kto nam pomagał w inwestycji: Adaptacja i rozbudowa obiektu po przedszkolu w Czerninie na Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy „DAR SERCA” ul. Zielna 2, 82-400 Sztum - Czernin

Samorząd Powiatu Sztumskiego – przekazała pomieszczenia garażowego na działalność statutową Stowarzyszenia
Samorząd Województwa Pomorskiego- dofinansowanie do inwestycji i oraz zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu – kierowanie osób bezrobotnych do prac pomocniczych przy inwestycji
Zakład Karny w Sztumie – wykonanie w czynie społecznym prac rozbiórkowych w obiekcie i prac pomocniczych przy budowie
Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne w Sztumie PWIK – bezpłatna pomoc w wykonaniu prac rozbiórkowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
Usługi Trans-WO-KAN Eugeniusz Miklewicz –bezpłatne prace rozbiórkowe elementów betonowych przy obiekcie i wywóz gruzu
Gospodarstwo Rolne Ramzy Małe – bezpłatny wywóz gruzu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ROLMAS” w Czerninie – bezpłatne prace ziemne i plantowanie na ternu wokół budynku , bezpłatna pomoc przy transporcie dźwigu windowego na teren obiektu w Czerninie.
Bank Spółdzielczy w Sztumie – darowizna finansowa, kredyt na dogodnych warunkach, praca wolontariusza specjalisty marketingu
POSKÓR w Sztumie- pomoc przy usuwaniu odpadów
ENI POLSKA SP. Z O.O. (wyposażenie w sprzęt i urządzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia)
Wszystkie Jednostko Oświatowo-Wychowawcze Miasta i Gminy Sztum oraz Gmin ościennych (udział w akcjach charytatywnych)
Podatnicy - którzy przekazywali 1% od podatku
Inni lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne – darowizny finansowe na zakup dźwigu windowego
„EKOLOG” Zakład Energetyki Cieplnej w Zielonkach Wiesław Denisiuk –prace ziemne przy budynku garażowym w Sztumie