Krystyna Szafrańska - prezes

Krystyna Szafrańska 2Krystyna Szafrańska –ur. 02.02.1952 r. w Dzierzgoniu. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

Zawód wyuczony : mgr biologii, pielęgniarka

Staż pracy: 42 lata

Stan rodzinny: mąż, czworo dzieci, wnuk

Przebieg pracy zawodowej

Miejscowość rodzinna – Dzierzgoń. Po ukończeniu Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Sztumie w 1971 r. pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu w Sztumie na oddziale wewnętrznym, następnie jako nauczycielka zawodu w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Sztumie, od 1983 r. jako v-ce dyrektor , następnie dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Sztumie( dawniej Liceum Medyczne Pielęgniarstwa). W 1996 r. w wyniku konkursu została wybrana i zatrudniona na stanowisko naczelnej pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. W 1998r. podjęła się społecznej funkcji prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” , którego była inicjatorem i współtwórcą. Zaangażowała się w tworzenie podstaw do kompleksowej opieki długoterminowej na terenie powiatu sztumskiego. W 2000r. zrezygnowała ze stanowiska naczelnej pielęgniarki SPZOZ w Sztumie obejmując stanowisko kierownika Działu Opieki Długoterminowej, utworzonego przez SPZOZ w Sztumie. Rozpoczął się etap intensywnego wdrażania opieki długoterminowej i paliatywnej w powiecie sztumskim. W marcu 2007 r. przeszła na emeryturę, pozostając nadal aktywną w pracy na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia „DAR SERCA” jako prezes, kierując jednocześnie jednostką tej organizacji – Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „DAR SERCA”

Wykształcenie – ukończyła szkoły, studia i kursy uzyskując dyplomy i zaświadczenia:

5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Sztumie
1966r – 1971r-dyplom pielęgniarki

6-letnie studia wyższe zaoczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wydz. Biologia i Nauk o Ziemi

(1973r. – 1979r.)-dyplom mgr biologii

2-letnie studia podyplomowe z zakresu - organizacja i zarządzanie w oświacie – Uniwersytet Gdański (1989r. – 1990r.) - uzyskała II o specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie
Roczne studia podyplomowe z zakresu- organizacja i zarządzanie w zakładach ochrony zdrowia – Uniwersytet Gdańsk (1998r. – 1999r.)- dyplom ukończenia studiów
Kurs doskonalący z zakresu Opieki Paliatywnej 1997r.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu - organizacja i zarządzanie stanowiskami pielęgniarskimi (1997r. – 1998r.) zorganizowany przez Akademię Medyczną Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie
Inne kursy
Osiągnięcia zawodowe w ochronie zdrowia:

Jako naczelna pielęgniarka w SPZOZ w Sztumie aktywnie włączyła się we wdrażanie reformy ochrony zdrowia, m. innymi przez wprowadzanie nowych standardów w opiece pielęgniarskiej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, uczestnictwo w restrukturyzacji Szpitala w Sztumie –w utworzeniu Działu Opieki Długoterminowej, a w tym udział w remoncie i adaptacji pomieszczeń po pralni Szpitala na ten cel oraz tworzenie struktury organizacyjnej, bazy materialnej i kadrowej, dokumentacji, wdrażanie standardów opieki, szkolenie pracowników i wolontariuszy, współpraca ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie sponsorów w Polsce i za granicą.

Jest inicjatorem i współtwórcą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” oraz jego kierunków działania.

Założyła NZOZ Ośrodek Pielęgnacyjno –Opiekuńczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” (od roku 2013 jednostka zmieniła nazwę na Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy „DAR SERCA”) i opracowała projekt autorski pt: „Ośrodek Pielęgnacyjno – Opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowej i terminalnej”, który obejmuje działania zmierzające do utworzenia kompleksowej opieki długoterminowej dla osób ciężko chorych i niepełnosprawnych po leczeniu szpitalnym, wymagającym kontynuacji leczenia i opieki. Projekt zakłada takie działania, którze mogą być realizowane przez organizacje pozarządową przy współpracy ze środowiskiem lokalnym i współfinansowaniu z różnych źródeł. Do chwili obecnej, przy Stowarzyszeniu „DAR SERCA”, dzięki pozyskaniu środków finansowym z różnych źródeł pozarządowych oraz publicznych, jak PFRON i NFZ , zostały wdrożone wszystkie założenia tego Projektu, tzn. opieka domowa paliatywno- hospicyjna, świadczenia usług pielęgniarskich domowych z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacja środowiskowa oraz rehabilitacja w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, rehabilitacja społeczna, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, opieka dzienna i całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja tych usług stanowi wypełnienie luki na rynku usług zdrowotnych na terenie powiatu sztumskiego. Program ten posłużył również do otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia na utworzenia Działu Opieki Długoterminowej Szpitala w Sztumie. Stowarzyszenie realizuje również zadania zlecone na rzecz osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w ramach współpracy z samorządem lokalnym, Wojewódzkim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie pozyskało zaufanie społeczne, wiele osób do współpracy, w tym fachową kadrę medyczną, wolontariuszy, darczyńców, a także nawiązało współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami lokalnymi i za granicą, jak np. z Sozialstation w Gminie Ritterhude w Niemczech . W ciągu 15 lat pozyskała zasoby kadrowe i materialne do realizacji zadań statutowych. W Stowarzyszeniu wiele osób zdobywało praktykę zawodową. Obecnie w Stowarzyszeniu pracuje 27 osób fachowego personelu medycznego i opiekuńczego, w tym: lekarze, pielęgniarki , fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholog, logopeda, opiekunki. Bazę materialną stanowią dwa budynki wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i inny( w Sztumie na ul. Reja 12 i w Czerninie na ul. Zielna 2), samochody, garaże, zaplecze magazynowe.

Za swoje osiągnięcia w ochronie zdrowia została odznaczona:

1.Odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” - styczeń2006 r.

2. Srebrnym Krzyżem Zasługi – grudzień 2006r.

3. Medalem Honorowym W Uznaniu Zasług Dla Powiatu Sztumskiego – maj 2007 r.

oraz została wyróżniona:

4. Dyplomem uznania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - kwiecień 2006r.

5. Podziękowaniem Starosty Sztumskiego - kwiecień 2006,

6. Podziękowaniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - kwiecień2006r.

7. Podziękowaniem Starosty Sztumskiego –marzec 2007r.

8. Podziękowaniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum – marzec 2007r.

9. Podziękowaniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

– marzec 2007

10. Honorowe najwyższe wyróżnienie zawodowe Złoty Czepek przyznane przez Okręgową Izbę

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w 2011 r.

11. W 2012 r. została wyróżniona Szkolnym Orderem Dobra przez Kapitułę Gimnazjum im. Jana

Pawła II w Sztumie.