WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Do ludzi dobrej woli

Szanowni Państwo 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE DAROWIZN na działaność statutową Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” nr KRS 0000127529. 
BĘDZIE TO POMOC w remoncie pomieszczeń przeznaczonych na  OPIEKĘ DZIENNĄ I CAŁODOBOWĄ DLA SENIORÓW  I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, którą prowadzimy w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin ul. Zielna 2.

Wszystkich zainteresowanych współpracą oraz korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych serdecznie zapraszamy:

od godz. 8:00 do 16:00 - w poniedziałki, czwartki i piątki oraz 

od godz. 8:00 do 18:00 - we wtorki i środy.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

20 lutego  w sali Ośrodka Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Czerninie naradzali się członkowie Stowarzyszenia w sprawach pilnych, związanych między innymi z potrzebą uzyskania środków na dokończenie remontu piętra Ośrodka.
Zebrani wysłuchali między innymi sprawozdania Prezesa Stowarzyszenia z dotychczasowych działań, w tym usłyszeli o ilości wykonanych zabiegów ponadlimitowych zrealizowanych na rzecz potrzebujących mieszkańców. W tej chwili zachodzi potrzeba na przyjęcie dodatkowych pacjentów na pobyt  dzienny i całodobowy. Konieczne jest poszukiwanie wsparcia na dokończenie remontu pietra Ośrodka. Dlatego środki pozyskane przez Stowarzyszenie,  w tym z 1% będą przeznaczane na ten cel. 

Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie oraz dzięki darczyńcom, w tym firmie FOBOS, mamy nadzieję na wykończenie prac adaptacyjnych. Tym bardziej, że jest czynny dźwig windowy, którym można będzie transportować pacjentów na wyremontowane pietro. 

Prace remontowe będą kontynuowane, tym bardziej, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na opiekę dzienną i całodobową dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, spośród których największy procent stanowią osoby starsze. W zakresie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, przewlekle chorymi  i niepełnosprawnymi, jako organizacja pożytku publicznego realizujemy również zadania społeczne zlecone, dzięki czemu wiele osób otrzymuje pomoc i wsparcie bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością. W najbliższej przyszłości zamierzamy  również kontynuować współpracę z Pomorskim Oddziałem PFRON, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo prosimy ludzi dobrej woli oraz firmy lokalne o wsparcie finansowe lub rzeczowe na kontynuację prac inwestycyjnych. 

Przedstawiamy kilka zdjęć członków Walnego Zebrania, które po oficjalnych obradach wizytowało remontowane pietro Ośrodka w Czerninie. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w tej inwestycji zapraszamy do współpracy.

Na zakończenie obrad  Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska podziękowały dotychczasowym wolontariuszom za pomoc.

Teraz Stowarzyszenie zaprasza wszystkich Państwa do współpracy, w tym do wolontariatu.